Om Aa.I.F.

Aakirkeby Idrætsforening - hvem er vi?

Aakirkeby Idrætsforening blev startet på Teknisk Skole i Aakirkeby mandag den 19. september 1927.
 
Referatet af starten findes i Bornholms Social-Demokrat torsdag den 22. september 1927:
For at få mere system og fart i arbejdet har der været bestræbelser i gang for af samle alle forboldinteresserede i én klub. I den anledning var alle sportsinteresserede i byen indbudt til et møde, der afholdtes i Teknisk Skoles sal den 19. september 1927.
At der var interesse for sagen, fremgik tydelige at forsamlingens størrelse, idet salen var helt fuld af yngre og ældre sportsfolk. Diskussionen gik livligt, til tider så livligt, at dirigenten, bagermester Johannes Dam, måtte bruge hele sin myndighed for at holde den inden for de rette rammer.
 
Der blev valgt en bestyrelse bestående af forstander Hedegaard som formand, Povl Svendsen som næstformand, Ein. Svendsen som kasserer og Ernst Nielsen som sekretær.
Det blev besluttet at der skulle betales et indskud på 1 kr. for at blive optaget som medlem. Kontingentet blev sat til 50 øre om måneden for seniorer og 25 øre for juniorer. Passive medlemmer skulle betale 2 kr. om året.
 
Uddrag af MOD NYE MÅL - Aakirkeby Idrætsforening 1927-1977
 
 
Siden hen er der løbet meget vand gennem åen og mange forskellige idrætsgrene har været og er fortsat under AaIF's vinger.
 
I dag er AaIF en af de største idrætsforeninger på øen og vi har 10 forskellige idrætsgrene at tilbyde vores ca. 1000 aktive medlemmer.
 
Til dagligt ledes AaIF i dag af LederGruppen, som består af 1 Formand, 1 Økonomiformand, 1 AktivitetsFormand og 2 supplerende medlemmer.. Denne ledelsesform blev godkendt på Generalforsamlingen i marts 2009 og kaldes Triologi - en dynamisk og effektiv ledelse.
Alle idrætsgrene har deres egen ledelse opbygget efter samme princip.
 
Alt efter behov, dog min. 2-3 gange om året afholdes hhv Formands-, Økonomi- og Aktivitetsmøder, hvor man på tværs af alle afdelinger sørger for at AaIF altid vil fremstå som en aktiv og eftertragtet idrætsforening at være medlem af.
 
Samtidig med overgangen til ledelsesformen Triologi blev Conventus også indført. Conventus er et program via Internettet, som kan styre al økonomi, medlemsregistrering og mødeaktivitet. Dette blev gjort for at lette arbejdet for bl.a.  hovedkassereren, som tidligere styrede al økonomi for alle afdelinger. Efter indførelsen af Conventus er det nu afdelingerne selv der er ansvarlige for kontingentopkrævning samt betalinger af regninger - hvad der har medført en større ansvarsfølelse i afdelingerne.
 
En idrætsforening med så mange år på bagen har altid og vil fortsat afspejle det aktuelle samfund. Det er derfor vigtigt, at foreningen hele tiden er lydhør og parat til at skabe forandringer, men det skal hele tiden ske, mens man har øje for, at rammerne stadig kan ses.
Vi tror på, at fællesskabet vil være en væsentlig faktor for, at så mange idrætsgrene som muligt kan overleve både organisatorisk og økonomisk.
Alt i alt mener vi, at foreningens formålsparagraf i vedtægterne stadigvæk udtrykker foreningens overordnede vision, nemlig:
 
At fremme idrætten og ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel i Aakirkeby og omegn