Om Aa.I.F.

VedtægterDisse vedtægter, som er gældende fra den 18. marts 2013, annullerer alle tidligere vedtægter.
De seneste vedtægter var vedtaget den 29. marts 2012.
 

§  1

Navn:

Foreningens navn er Aakirkeby Idrætsforening af 1927, stiftet den 19. september 1927, forkortet AaIF, med hjemsted i Bornholms Regionskommune.

§ 2

Formål:

Foreningens formål er at fremme idrætten og ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel i Aakirkeby og omegn.

§ 3

Tilhørsforhold:

Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), og følger deres vedtægter.

§ 4

Medlemmer:

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.
Som aktive medlemmer optages alle, der vedkender sig nærværende vedtægter, samt DIF’s amatørregler.
Som passive medlemmer (støttemedlemmer) optages alle. Passivt medlemskab giver adgang til foreningens arrangementer, men ikke adgang til at dyrke idrætslige aktiviteter.
Som æresmedlemmer kan der på hovedledelsens foranledning udnævnes medlemmer, der gennem en længere årrække har virket for foreningens gavn og trivsel.
Indmeldelse sker via hjemmesiden www.aaif.dk
Det er medlemmernes pligt, i alle forhold, at repræsentere foreningen på værdig vis, samt aldrig at modarbejde de af foreningen udarbejdede handlingsplaner.
Et medlem af en hvilken som helst ledelse eller anden træner eller leder må under ingen forhold lægge pres på medlemmerne for at få dem til at tilslutte sig en bestemt idrætsgren på bekostning af en anden.
Hovedledelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling.

§ 5

Kontingent:

Kontingentet forelægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer er fri for at betale kontingent.
Aktive medlemmer der overgår til passivt medlemskab eller udmelder sig, kan ikke indtræde igen som aktivt medlem indenfor 1 år, uden at medlemmet betaler kontingent beregnet som aktiv i den mellemliggende periode.
Hovedledelsen har ret til at dispensere herfra, hvis særlige forhold gør sig gældende.
Afdelingsledelserne har pligt til at påse, at medlemsforholdet er i orden.

§ 6

Foreningens Ledelse:

Foreningens ledelse består af en hovedledelse samt en afdelingsledelse for hver idrætsgren på foreningens program.

Hovedledelsen består af:

 • Formand, næstformand, økonomichef og sekretær, som udgør ledergruppen, der varetager foreningens daglige drift. Ledergruppen er til enhver tid ansvarlig overfor den øvrige hovedledelse samt overfor generalforsamlingen.
 • Formændene for de idrætslige afdelingsledelser.

Såfremt en afdelingsformand i forvejen er medlem af ledergruppen, vælges en stedfortræder til at repræsentere afdelingen i hovedledelsen. Ved forfald kan en afdelingsformand eller dennes stedfortræder lade sig repræsentere ved en forud udpeget person. Denne repræsenterer således afdelingen, og indtræder i alle formandens pligter og rettigheder.

 • Ved et medlems udtræden af ledergruppen vælger hovedledelsen en stedfortræder som varetager opgaverne indtil næste generalforsamling.

§ 7

Valg:

Ledergruppen vælges på generalforsamlingen på følgende vis:
Formand og sekretær vælges i ulige år.
Økonomichef og næstformand vælges i lige år.
Ved omlægning af ledelsesstrukturen i 2013 er alle i ledergruppen på valg til henholdsvis 1 og 2 år.
Afdelingsledelserne består af minimum tre medlemmer. Afdelingsledelserne vælges på medlemsmøder, der afholdes senest 1. marts. Halvdelen af medlemmerne i afdelingsledelserne skal vælges i ulige år og den anden halvdel i lige år. Valgene skal godkendes på den ordinære generalforsamling.
Afdelingsledelserne konstituerer sig senest 1. marts. Afdelingsledelserne kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til specielle opgaver. En afdelingsledelse er til enhver tid ansvarlig overfor hovedledelsen i alt, hvad angår den pågældende afdelings daglige drift og ledelse.
Udvalg kan nedsættes efter behov og man vælger en formand fra udvalgets midte. Overskud der indtjenes af udvalg tildeles hovedkassen.

§ 8

Hæftelser og Krav:

Foreningens medlemmer og ledelses-medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser. For disse hæfter foreningen alene med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9

Ordinær Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden den 1. april og skal bekendtgøres med 14 dages varsel pr. mail, alternativt brev.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Aktive såvel som passive medlemmer samt æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Børn under 12 år kan repræsenteres af deres forældre eller værge.
Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der er optaget på dagsordenen med undtagelse af beslutninger om vedtægter og foreningens eventuelle ophævelse. For vedtagelse af nye vedtægter og vedtægtsændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte.
Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Hvis det forlanges, skal stemmeafgivningen foregå skriftligt.

Ved en ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Beretninger:
  • Ledergruppens beretning ved formanden
  • Afdelingerne aflægger skriftlig beretning
 3. Økonomichefen forelægger det reviderede regnskab og status til godkendelse
 4. Det af hovedledelsen vedtagne driftsbudget og kontingenter for det kommende år, forelægges af økonomichefen.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af følgende:
 1. Valg af formand og sekretær i ulige år
 2. Valg af økonomichef og næstformand i lige år
 3. Valg af 2 revisorer, 1 i ulige år og 1 i lige år
 4. Valg af 1 revisor suppleant
 5. Godkendelse af afdelingsledelsernes medlemmer
 6. Valg af repræsentanter til den selvejende institution Aakirkeby-Hallerne. Formanden er selvskrevet medlem. Repræsentanterne er valgt for 2 år. Halvdelen afgår efter tur.
 7. Eventuelt

§ 10

Ekstraordinær Generalforsamling:

Hovedledelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af motiveret dagsorden, når den finder det nødvendigt, og det skal bekendtgøres med 14 dages varsel pr. mail, alternativt brev. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25 medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom med motiveret dagsorden. Denne skal afholdes senest 30 dage efter begæring.

§ 11

Ledergruppe, hovedledelse, afdelingsledelse, udvalg og revisor:

Ledergruppen, hovedledelsen, afdelingsledelserne og nedsatte udvalg er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne, deriblandt formand eller næstformand er tilstede. Alle afgørelser i ledelserne og udvalgene foregår ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Økonomichefen skal senest 14 dage før generalforsamlingen forelægge regnskabet for hovedledelsen og revisorerne. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens bøger og regnskabsbilag samt formue, og har pligt til at foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året.

§ 12

Forretningsorden:

Hovedledelsen og afdelingsledelserne fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13

Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden, eller ved forfald af næstformanden.
Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede hovedledelse efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.

§ 14

Foreningens opløsning:

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der afholdes med 14 dages mellemrum, stemmer herfor. På generalforsamlingen oprettes en fond som overtager foreningens eventuelle formue og ejendele. Fonden udlodder til almennyttigt ungdomsarbejde i den tidligere Aakirkeby kommune. Berørte samarbejdspartnere skal underrettes om planer om eventuel opløsning senest den 14 dage før generalforsamlingen.
Således forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2018 bevidnes af: