Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling den 25. marts 2006

 
 
Kai D. Andersen (KD) bød velkommen til de omkring 30 fremmødte.
 
1.         Valg af dirigent
            Niels Lohmann blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne.


2.         Valg af stemmetællere
Peter Gudbergsen og Lise Andersen blev valgt som stemmetællere.
 
Forretningsudvalgets beretning ved formanden – afdelingernes beretning fremligger skriftligt i folderen
KD startede med at informere om forholdet til Bornholms Regionskommune (BRK), som i starten af BRK’s eksistens havde været lidt anstrengt, men han kunne konstatere at det var blevet bedre.

Der arbejdes overordnet på at få ensrettet behandlingen af idrætten på øen.
Som eksempel blev tilskud til hallerne nævnt. Hvor de offentligt ejede haller får tilskud på 100% mens de privat ejede kun får tilskud på 70%.
 
Idrætsrådet er idrættens talerør til BRK. På sidste møde i Idrætsrådet blev der nedsat 7 arbejdsgrupper, hvor KD sidder i gruppen for udendørsanlæg og Marian (gymnastik) sidder i gruppen for børn og unge.

Vi får lokaletilskud til tennisklublokalet.
Vi får medlemstilskud på 90,- kr. pr. aktivitetsmedlem.
Vi får tilskud til kurser, så længe der er penge i puljen. Det var første gang i puljens eksistens at den blev brugt op i 2005. Det skal derfor ikke være økonomien der begrænser jer i at sende jeres ledere/instruktører på kursus. De fleste udgifter vil blive dækket af Fritid og Kultur.

Banesyn: Der er flere ting, som er blevet nævnt i flere år i træk og ikke gjort noget ved. F.eks. beplantning bag tennisbanerne og rep. af fodboldbaner. Der er endnu ikke modtaget referat fra BRK vedr. banesynet i oktober 2005.

Kridtning af banerne: P.t. sørger AaIF selv for at kridte banerne. BRK betaler for kridtet. I eks. Rønne sørger BRK for kridtning mod betaling af Rønne klubberne. Pr. 1/1-07 er BRK forpligtet til at sørge for kridtning af alle fodboldbaner på øen. Det er ikke aftalt nærmere hvordan/hvornår/ hvor ofte kridtning skal foregå.

Det er også BRK der skal sørge for at tennisbanerne og petanquebanerne er klar til sæsonstart.

AaIF’s deltagelse i Aakirke-BY-Tinget er der både meninger om for og imod. Aakirke-BY-Tinget gør en stor indsats, men da idrætten har Idrætsrådet som talerør, gør Aakirke-BY-Tinget for AaIF ikke den store forskel. AaIF fortsætter dog sin deltagelse i 2006.

I 2005 blev der brugt af pengebeholdningen til en ny bus. Bussen blev betalt kontant.
Forældreforeningen ydede et tilskud til bussen, som vi takker for. Blomsterfonden blev også søgt om tilskud, men mente ikke de havde resurser til dette.

AaIF har også gennemført et Idrætsskadekursus for hele foreningen, som blev godt modtaget i afdelingerne.

Den ny lov om Børneattester kræver at alle trænere/ledere der har med børn under 15 år at gøre i en forening, skal tjekkes for domme mod pædofili. Derfor har AaIF krævet underskrifter fra samtlige trænere/leder til dette og vi har ikke i et eneste tilfælde mødt modstand. Det skal nævnes, at alle svar går til DIF og derfor ikke kommer direkte til foreningen.
Husk at nye trænere/ledere skal tjekkes.

Medlemstal:
5 afdelinger er gået tilbage i medlemstal; Den største tilbagegang er Ældreidræt med ÷7 medlemmer.
3 afdelinger er gået frem i medlemstal: Den største fremgang er Håndbold med +50 medlemmer, dog på baggrund af Nyvest Håndbold har lukket deres afdeling og tilbudt deres medlemmer at blive medlem i AaIF.
I 2004 var vi 1076 medlemmer i 2005 var vi 1123 medlemmer; En fremgang på 47 medlemmer = 4,4%. Derudover er der 71 passive medlemmer.

Fodbold havde i 2005 samarbejdet med FCB vedr. KBU-Drenge. Efter en lidt træg start blev det bedre og bedre efterhånden som vi kom frem i turneringen og de vandt nogle kampe og til slut blev det faktisk rigtigt godt. 

Aktivitetsudvalget:
Arrangementet med Robbie William Jam var en dårlig forretning, men heldigvis er BM i mobildiskotek stadig et rigtigt godt aktiv.

Sponsorudvalget:
Sponsorudvalget har ændret struktur. Det var før FU der fungerede som sponsorudvalg, hvor der nu også sidder repræsentanter fra FU, Gymnastik, Fodbold, Håndbold og Tennis/Badminton. Udvalget har gjort et godt stykke arbejde og fået flere nye sponsorer og flere penge i kassen.

Smasher Cup: Kører på skinner.

Østersø Cup: Kører på skinner. I år for 28. gang.

Blomster Fest:
Blomsterfesten var på nippet til at blive nedlagt. AaIF ønskede ikke længere at deltage på lederplan og det var ikke til at finde nye personer til at stå for planlægningen. Der er dog fundet en løsning og planlægningen af Blomsterfesten er i fuld gang. Afdelingerne i AaIF fortsætter deres arbejde i forbindelse med Blomsterfesten.

Aakirkeby Open: Bliver større og større, hvad deltagere angår.


Petanque:
Petanque arrangerer hvert år firmapetanque og vil også forsøge at stable et internationalt stævne på benene.

Fodbold: Onside Cup kører også på skinner.
 
Forældreforeningen: Gør stadig et stor arbejde for at ungdommen i AaIF har mulighed for at få et tilskud når de skal over på den anden side af vandet for at prøve kræfter. Samt alle de arrangementer de holder for vores ungdom.

Alle disse aktiviteter i foreningen er med til at gøre AaIF til en aktiv forening.

Derudover sørger vi for flagning for SYTE. Det er ældre og tidligere medlemmer i AaIF der sørger for dette. En stor tak til dem. Aftalen fortsætter i 2006.

Blomstervandingen for BRK fortsætter også som tidligere. Det skal bemærkes, at i 2005 var der enkelte afdelinger der ikke overholdt aftalerne. Der henstilles til at man møder op til de aftalte tider.

P-plads ved tennisbanerne:
Tennisafd. har ønsket at få p-plads ved tennisbanerne. Pris på etablering blev indhentet. Da Hedegårdsvej er en privatejet vej indkaldte FU og Tennis beboerne til et møde. Alle beboere var enige om at de ikke ønskede nogen p-plads og derfor fik Tennis afslag på deres ønske.
Herefter skal der henvises til p-pladsen i Grønningen. BRK blev søgt om ekstra skiltning til tennisbanerne, men gav afslag.
Der er dog ændringer på vej i skilteregulativet, så sagen er ikke henlagt.

Floorball:
Pr. 1/8-06 bliver Floorball ny afdeling i AaIF og vi er derved 9 afdelinger i AaIF.

Gymnastik:
Gymnastik har i år lavet et tiltag som er en stor succes; Aerobic, hvor deltagerne betaler 20,- kr. pr. gang. Dette er ikke lige i AaIF’s smag, da deltagerne ikke er medlem i AaIF. Det fortsætter dog som hidtil indtil videre.

Fodboldbaner:
For at få etableret en grusbane, er det forelagt BRK, at de kan overtage området ved  bane 3 mod at der laves en grusbane og en ny græsbane ved Natur Bornholm.

Fremtid:
Hvordan skal fremtiden se ud i AaIF?
Skal der en strukturændring til?
Skal der være et FU i fremtiden?
Trænger foreningslivet til en modernisering?
Det vil i nærmeste fremtid blive lagt ud til afdelingerne at komme med oplæg til en evt. ny struktur og derefter vil der blive indkaldt til en temadag.

Dirigenten satte herefter beretningen til debat.

Jimmi Sonne var glad for den fremtidige kridtning af banerne. Han havde et ønske om, at når BRK skal i gang med at reparere fodboldbanerne, så vil han godt have besked i god tid, hvis der skulle lukkes af for nogle baner.

Herefter blev afdelingernes skriftlige beretninger sat til debat.

Badminton:
FU har modtaget et brev fra Badminton ang. evt. nedsættelse af kontingent for motionistspillerne, da der ofte er alternative arrangementer i deres træningstid.
Der er rettet henvendelse til hallen og bedt om at fordele arrangementerne på forskellige dage, således at det ikke er den samme sportsgren det går ud over hver gang.

Gymnastik:
KD havde ros til gymnastikopvisningen. Marian takkede på bestyrelsens vegne.

KD takkede alle afdelinger og deres træner/lederteams for deres store arbejde.

Der var ikke flere kommentarer til beretningerne og dirigenten konstaterede derved at alle beretningerne var godkendte af generalforsamlingen.


4.         Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Sverre Severinsen fremlagde det reviderede regnskab 2005 og dirigenten læste revisonserklæringen op. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
 
5.         Kassereren fremlægger driftsbudgettet
Sverre Severinsen fremlagde driftsbudgettet for 2006 der blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.


6.         Kassereren fremlægger kontingentsatser
Der blev fremlagt forslag om at kontingentsatserne fremover følger pristalsindekset.
Jan Brink havde spørgsmål til om dette berettigede afdelingerne til at forhøje deres budget.
Sverre besvarede, at da flere af afdelingerne allerede år efter år ønskede at forhøje deres budget var dette måden at følge med.
Forslaget blev herefter godkendt af generalforsamlingen og kontingentsatserne ser pr. 1/4-06 således ud:

Gældende for Badminton, Floorball, Fodbold, Håndbold og Tennis:
Under 8 år:                205,- kr.
8 år til 21 år:              340,- kr.
22 år til 59 år:            800,- kr.
60 år til ∞:                  260,- kr

Gældende for Gymnastik:
Under 8 år:                205,- kr.
8 år til 21 år:              340,- kr.
22 år til ∞:                  490,- kr.
Familie/Mor/Barn:    305,- kr.
Dans:                         300,- kr.

Gældende for Petanque:
Alle:                            180,- kr.

Gældende for Svømning:
Alle:                            705,- kr.

Gældende for Ældre i Bevægelse:
Alle (pr. 4 mdr.)         90,- kr.


7.         Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til punkter på generalforsamlingen udover indstillinger til Årets Pokaler, som herefter blev uddelt.

Bedste aktive indsats: Dorthe Jørgensen
Skænket af Skandinavisk Forlystelsespark

Dorthe har med stor energi undervist adskillige dansere i de to sæsoner hun har været med i AaIF. Hun er med sit glade væsen en pige der er let at omgås og har meget let ved at lære fra sig. Hun har skabt en helt ny verden indenfor AaIF Gymnastik og Dans og har fundet en helt ny målgruppe til os. Hun er selv en aktiv danser og sammen med sin mand Frank deltager hun i undervisningen og viser med stor glæde dansetrinene frem. Hun deltager også i DGI’s dansearrangementer og viser gerne, bl.a. med tryk på dansernes t-shirts at de er en del af AaIF. Vi glæder os over at hun aktivt deltager i vores instruktørmøder og hun arbejder hårdt for at hendes ideer bliver ført ud i livet. Hun ønskede i denne sæson at starte et hold for juniorer og kæmpede i flere uger med opslag, annoncer m.m. for at gøre de unge interesserede, dog uden held.
Hendes dansere har været trofaste overfor hende i flere år, mange har danset hos hende længere end de 2 år hun har været i AaIF. Dette kan kun betyde at hun er meget vellidt, både for hendes engagement, men også for hendes måde at undervise på.
Vi er meget glade for at hun har valgt AaIF som sin forening og ved at hun fortsætter mange år endnu.
Vi skal ikke glemme hendes mand Frank, som er hendes dansepartner og medinstruktør. Uden ham, ingen Dansedorthe.
Et STORT tillykke til Dorthe.

Året ungdomsleder: Christine Larsen
Skænket af Bornholmerbanken

Er en rigtig AaIF’er. Sidste år oprettede hun en pigeafdeling med stor succes. Der har i mange år ikke være en pigeafdeling i fodbold, så det var med en vis skepsis at hun gik i gang. Men det viste sig hurtigt at være ubegrundet for der kom mellem 12-15 til første træning og der kom bare flere hele tiden, så til sidst var de omkring 30 spillere, hvilket må siges at være en succes.
Men Christine stopper ikke her. Til udendørssæsonen 2006 har hun valgt at have 2 afdelinger; en for Mikropiger og en for Miniputpiger, hvilket viser at hun tror på det.
Christine sidder også i fodboldbestyrelsen, hvor hun gør et stort stykke arbejde. Hun har været med i 6 år.
Samtidig hjælper hun også med at dømme 7-mandskampe, sidder halledelse, hjælper til på vores legedag og til Fætter BR-stævnet.
Alt i alt gør hun meget for at de små skal føle sig hjemme i AaIF.
            Et STORT tillykke til Christine.

Årets leder: Benny Christensen
Poul Aaby Svendsens mindepokal

Startede Ældre i Bevægelse med stor succes, men det var ikke nok for Benny, så nye tiltag måtte der sættes i gang og Benny oprettede stolegymnastik med lige så stor succes. Så kunne han vel ikke magte mere, men sådan er Benny ikke indrettet for der startede noget nyt ”på den anden side af vandet” – stavgang! Det måtte vi også have på Bornholm. Som sagt så gjort så var Benny også i gang med det. I samme periode var Benny også næstformand i AaIF.
Med Benny i spidsen for lige meget hvilken sportsgren vil tilslutningen være meget stor. Desuden er han en venlig mand, altid lydhør. Man bliver lyttet til, hvis man kommer til Benny med et problem.
Det ville nok være usædvanligt hvis han får alle 3 pokaler, men han har mere end fortjent dem og burde have haft dem for længst.
            Et STORT tillykke til Benny.

Udnævnelse af nyt æresmedlem: Bjarne Nielsen
             B:      Buttet og boldglad
             J:      Jovial
             A:      Arbejdsom og engageret
             R:     Rolig – som regel da
             N:     Nærværende
             E:      Elskelig – ind imellem
 
             N:     Nidkær på holdets vegne
             I:       Iskold men ofte det modsatte
             E:      Effektiv
             L:      Langmodig – ind imellem
             S:      Sagtmodig – når det tager ham
             E:      Elsker sit hold over alt
             N:     Ni år har han fulgt dem i tykt og tyndt
 
             Bjarne Nielsen, det er dig, der skal modtage æresmedlemmernes flotte pokal.
Et STORT tillykke til Bjarne.
 
8.         Valg til bestyrelsen
            a.      Valg af næstformand
Carsten Andersen er på valg.
                     Carsten Andersen ønsker at trække sig, da han ikke føler at han, p.gr.a. manglende tid, kan lægge det arbejde i FU som han ønsker.
Der er ikke kommet forslag til ny næstformand og der var ingen i forsamlingen der ønskede at stille op.
Det er oplagt at en ny næstformand er parat til at overtage formandsposten med tiden.
Der var under dette punkt og under flere andre punkter debat om en ny struktur i foreningen og dermed også ændring af ansvarsområderne.
Der var forslag fra FU om at genvælge Carsten Andersen for 1 år for så at have en ny struktur på plads til næste generalforsamling.
Carsten Andersen blev genvalgt for 1 år.
            b.      Valg af kasserer
Sverre Severinsen blev genvalgt
            c.      Valg af revisor
Mogens Aggerholm ønsker ikke genvalg
Jens Mikkelsen blev valgt som ny revisor
            d.      Valg af revisorsuppleant
Poul Aksel Eriksen blev genvalgt
            e.      Valg af fanebærer
Erik Kofoed blev genvalgt
            f.       Valg fanebærersuppleant
                                            Steen Schønemann blev genvalgt
            g.       Godkendelse af afdelingernes bestyrelsesmedlemmer
                                Alle blev godkendt
 
9.         Valg af repræsentanter til Aakirkeby-Hallerne
            Carsten Andersen, Jesper Ipsen, Bjarne Nielsen, Birger Kofod, Ingrid Eriksen, Henrik Eriksen, Benny Christensen, Sverre Severinsen blev alle genvalgt.
Jimmi Sonne blev nyvalgt i stedet for Poul Aksel Eriksen.
 
10.      Eventuelt
Brian Karlsen opfordrede afdelingerne til at komme med reele forslag til strukturændring.
Inge Merethe Storm foreslog en evt. udvidelse af FU for at fordele ansvarsområder på flere personer og derved måske få nemmere ved at få en ny næstformand. Dette kræver dog en vedtægtsændring og en ny generalforsamling.
 
Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og KD takkede ham for veludført hverv og generalforsamlingen sluttede af med at synge vores slagsang, hvorpå der var kaffe og lagkage.
 
 
 
 
Lotte Harslev                                                                                     Niels Lohmann
Referent                                                                                             Dirigent