Referat af generalforsamling den 25. marts 2009

 
Jimmi Damgaard fra Conventus indledte generalforsamlingen med et livligt foredrag om en ny form for foreningsledelse: Triologi, hvor der kun sidder 3 personer i ledelsen.
Triologi gør op med den kendte foreningsledelse, som opstod i 1800-tallet.
Foreningsarbejde skal være sjovt! Møder skal være korte og effektive. Der skal være flere hænder til at lave arbejdet, så man ikke kører fast.
AaIF vil gerne indføre denne form for ledelse og 2009 vil være indkørings-/prøveår og på Generalforsamlingen i 2010 vil de nødvendige nye vedtægter fremlægges til godkendelse.
Administrativt og økonomisk vil vi benytte systemet Conventus, som Jimmi Damgaard selv har været med til at udvikle.
Se mere om Triologi og Conventus på www.conventus.dkHer ligger også et demo-program af Conventus, som kan benyttes af alle. Du logger dig ind med Brugernavn: demo. Adgangskode: conventus.
 
Herefter startede den egentlige generalforsamling med at
 
Kai D. Andersen (KD) bød velkommen til de 42 fremmødte.
 
Herefter blev der afholdt 1 min. stilhed til ære for 2 æresmedlemmer, Robert Jensen og Ove Svendsen som er afgået ved døden i 2008.
 
 1. Valg af dirigent
Poul Aksel Eriksen blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter Vedtægterne. 
          
 1. Valg af stemmetællere
  Poul Munch og Morten Lindqvist blev valgt som stemmetællere.
   
 2. Forretningsudvalgets beretning ved formanden – afdelingernes beretning fremligger skriftligt i folderen
BRK
KD startede med at beskrive forholdet til BRK, som i 2008 ikke har voldt de store problemer andet end at vi betaler for meget for for lidt.
I 2008 har BRK kridtet baner og klargjort tennisbanerne. Denne opgave vil AaIF selv påtage sig fremover for at spare det årlige gebyr, som dog skal indbetales, men efterfølgende tilbagebetales til de foreninger der selv påtager sig opgaven.
KD udtrykte undren over denne form for administration!
Samlet set har vi et godt forhold til BRK.
Møde-struktur
Allerede i 2008 forsøgte vi at nedbringe HB-mødernes længde ved at afdelingerne skulle lave skriftlige beretninger som blev udleveret til mødedeltagerne sammen med dagsordenen.
I 2009 vil vi forsøge at følge Triologi-metoden, hvor bl.a. de kendte HB-møde vil nedbringes til det minimale og afdelingerne hver for sig bliver indkaldt til møder med Ledelsen.
Der skal i løbet af 2009 laves ny Vedtægter, som gerne skal godkendes på Generalforsamlingen 2010, hvorefter den nye struktur er i gang.
 
Medlemstal
Medlemstallet i AaIF ligger stabilt på ca. 1200 aktivitetsmedlemmer.
Ny afdeling
Der har været tale om at oprette en Løbeafdeling. Der er kontakt med Vikings løbeafdeling, som gerne stiller deres ekspertise til rådighed.
Bornholms Politikreds Lokalråd
Et nyoprettet råd, hvor der gensidigt orienteres om bl.a. uroligheder i lokalområdet.
Blomsterfest
Blomsterfesten var meget tæt på at blive nedlagt, da der manglede folk til programudvalget. Dette er nu løst og Blomsterfesten 2009 er under planlægning.
KD opfordrede alle afdelinger til at deltage med aktiviteter, så der er noget ”at komme efter”.
Det kan være sidste gang at Blomsterfesten holdes på Torvet, da der ses efter et område med mere ”albueplads”.
Underafdelinger:
Aktivitetsudvalget: Der afholdes 2-3 Mobildiskotekter i løbet af året og disse bidrager til foreningens økonomi med en af de største indtægter. Ledelsen har formået at samle rigtig mange frivillige. Der rettes en stor tak til Aktivitetsudvalget, med Niels Lohmann i spidsen.
SmasherCup: Tilslutningen er de senere år faldet drastisk. Ledelsen har forespurgt hos tidligere deltagere om årsagen til at de ikke deltager mere og det har ikke haft noget med stævnet at gøre, men mere situationen i deres egen klub. Ledelsen arbejder på at få vendt tendensen og lykkes det ikke må SmasherCuppen nok desværre lukkes ned, da det ikke er rentabelt at fortsætte.
ØstersøCup: Også her stod udvalget og manglede folk. Dette er dog løst og planlægningen af ØstersøCup 2009 er i fuld gang. Brandmyndighedernes krav til overnatningsfaciliteter er blevet skærpet og det er f.eks. ikke tilladt at overnatte på 1. sal. Dette samt at Aaker skole har reduceres områderne, hvor vi kan indlogere deltagerne, kan desværre resultere i at der må sættes deltagerbegrænsning på. I 2008 var der lavet aftale med de lokale frivillige brandmænd, som tilbød at være nattevagter, men der var ingen mulighed for dispensation hos Brandmyndighederne.
Sponsorudvalget: Der er arbejdet godt i sponsorudvalget og p.t. er næsten alle sponsorer på plads. Men det kan mærkes at der er krise! Flere af sponsorerne har skåret i sponsoraterne. Udvalget har udsendt retningslinjer ang. brug af sponsortøj til afdelingerne.
Forældreforeningen: Der er fra Forældreforeningen ydet alle de rejsetilskud der er søgt af afdelingerne. Rejseaktiviteten vil nok ikke blive mindre i fremtiden, da tendensen er at bl.a. holdsporten får færre og færre deltagere og dermed færre hold at spille mod.  Vi må derfor søge over på den anden side af vandet for at få lidt mere modstand. Alle der ikke i forvejen er medlem af Forældreforeningen blev opfordret til at melde sig ind for at støtte ungdomsarbejdet i AaIF. Forældreforeningen takkes for deres store arbejde.
AakirkebyHallerne: Der var ros til Jens Mikkelsen og hans personale. Uden dem havde AaIF ikke været det samme. Der blev mindet om at AakirkebyHallerne er en forretning og der skal tjenes penge og afdelingerne må derfor have forståelse for at hallen også udlejes til andre arrangementet, som derved kan betyde enkelte træningsaflysninger.
Pressen: KD udtrykte også en tak til Pressen og det gode forhold især til Thor, som har et godt indblik i AaIF. Der var også tak til TV2, specielt i samarbejdet omkring Viborg-arrangementerne. Der blev også bragt et stort tak til BornholmsTrafikken for samarbejdet med Viborg. Næste Viborg-arrangement bliver fra den 10.-15. august, hvor både Viborgs Liga damer og herrer kommer på træningslejr.
 
            Herefter fremkom KD med en stor tak til alle afdelingsbestyrelser, HB og alle der ellers er involveret i AaIF.
 
            Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte.


Herefter blev afdelingernes skriftlige beretninger sat til debat.

Der var heller ingen kommentarer til beretningerne og dirigenten konstaterede derved at alle beretningerne var godkendte af generalforsamlingen.

 
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  Sverre Severinsen fremlagde det reviderede regnskab 2008 og dirigenten læste revisonserklæringen op.
  Regnskabsteknisk er 70% af afdelingernes overskud, som udloddes, indført i driftsregnskabet i stedet for som tidligere at blive taget af egenkapitalen.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
   
 2. Kassereren fremlægger driftsbudgettet
  Sverre Severinsen fremlagde driftsbudgettet for 2009, hvor der var følgende spørgsmål/kommentarer fra de fremmødte:
  Fodbold havde spørgsmål til driftsunderskuddet på AaIF-Bussen.
  Spørgsmålet om AaIF-Bussen har været på dagsordenen i HB og resultatet er endt med at det at have en bus i foreningen er så stort et aktiv, at vi accepterer et driftsunderskud. Brugerbetalingen for træningskørsel sættes dog op med 25 kr. pr. halvsæson pr. 1/7-09, som vedtaget på HB-møde den 7/4-08.
  Der var også spørgsmål fra fodbold om hvorfor vores spillere ofte har en større egenbetaling ved rejser end andre klubber. Vi har besluttet at holde kontingentet så lavt som muligt, så alle har mulighed for at dyrke idræt i vores forening, i stedet for at skulle dække rejseomkostninger ind ved forhøjet kontingent.
  Der vil, hvis Triologi-opbygningen godkendes næste år evt. være mulighed for selv at fastsætte kontingentet i afdelingerne.

  Fodbold eller andre havde ikke flere kommentarer og budgettet blev herefter godkendt.
 
 1. Kassereren fremlægger kontingentsatser
  Kontingentsatserne bliver indexreguleret som tidligere vedtaget. Ældre i Bevægelse bibeholder dog deres kontingentsats.
            Kontingentsatserne for 2009 ser herefter således ud:

Gældende for Badminton, Fodbold, Håndbold, Tennis og Volleyball:
Under 8 år:                220,- kr.
8 år til 21 år:              370,- kr.
22 år til 59 år:            860,- kr.
60 år til ∞:                  280,- kr.


Gældende for Floorball og Gymnastik:
Under 8 år:                220,- kr.
8 år til 21 år:              370,- kr.
22 år til ∞:                  540,- kr.
Familie/Mor/Barn:    335,- kr.
Dans:                         330,- kr.

Gældende for Petanque:
Alle:                            195,- kr.

Gældende for Svømning:
Alle:                            765,- kr.

Gældende for Ældre i Bevægelse:
Alle (pr. 4 mdr.)         100,- kr.


Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.


Valg til bestyrelsen


            a.      Valg af formand
Kai D. Andersen blev genvalgt
            b.      Valg af sekretær
Lotte Harslev blev genvalgt
            c.      Valg af revisor
Jonn Lund blev genvalgt
            d.      Valg af revisorsuppleant
Poul Aksel Eriksen blev genvalgt
            e.      Valg af fanebærer
Erik Kofoed blev genvalgt
            f.       Valg fanebærersuppleant
Steen Schønemann ønskede ikke genvalg.
Frank Jørgensen blev forslået og valgt.
            g.       Godkendelse af afdelingernes bestyrelsesmedlemmer
Alle afdelingsbestyrelser blev godkendt

 
 1. Valg af repræsentanter til Aakirkeby-Hallerne
John Nielsen, Jonn Lund, Brian Carlsen, Peter Gudbergsen, Gerd Ipsen, Leif Grønnegård, Kim Nielsen og Jesper Dam blev alle genvalgt.
 
 1. Eventuelt
  Under Eventuelt blev Årets Pokaler uddelt:

  Bedste aktive indsats: Micki Koefoed (håndbold)
  Skænket af Skandinavisk Forlystelsespark

  Indstillingen lød som følger: Micki er én blandt mange bærende kræfter på vores succesfulde Drengehold i år. MEN – at se Micki’s driv op ad banen, hans blik for spillet og ikke mindst hans vilje i gennembrudsspillet, det er en fornøjelse, som alle, der har bare en lille smule interesse i håndbold, skal unde sig selv at se.
Håndbold er et holdspil, men hvis der er nogen der på egen hånd kan vende et truende nederlag til en sejr, så er det Micki. På baggrund af dette indstiller vi Micki til Årets Bedste aktive indsats i AaIF.
Et stort tillykke til Micki.

Året ungdomsleder: Anette og Morten Lindqvist (håndbold)
Skænket af Bornholmerbanken

Indstillingen lød som følger: Anette og Morten har, som trænere for Drenge-holdet, i år stået bag den største ungdomssucces i AaIF Håndbold nogen sinde. Vi besluttede at forsøge med deltagelse i SHF’s Eliterække for at give de dygtige drenge mere udfordring. Med Anette og Mortens hårde og ikke mindst kærlige hånd er det lykkes, ikke bare at deltage i rækken, men også p.t. at spille om at vinde den bedste Eliterække. Anette og Mortens måde at træne og tage sig af spillerne på, uanset deres håndboldkunnen er fantastisk og ikke mindst resultatskabende. Det har også resulteret i at vi har spillere fra det meste af øen. På grund af deres fantastiske engagement i AaIF/Midtbornholm Håndbold indstilles de hermed til Årets Lederpris i AaIF.
Et stort tillykke til Anette og Morten.
 
Årets leder: Lis Nielsen (Ældre i Bevægelse)
Poul Aaby Svendsens mindepokal
Indstillingen lød som følger: Siden Nanna Hansens frafald (p.g.a. sygdom) for ca. 4 år siden, har Lis fungeret meget stabilt og helt alene som instruktør for stolemotionsholdet. Meget stabilt fordi hun indenfor de sidste 3 år kun har været fraværende siger og skriver 3 gange.
Lis er utrolig engageret i sin opgave som stolemotionsinstruktør. Som den gode instruktør møder hun altid en ½ time før stolemotionen starter for at sikre sig, at musikanlægget fungerer, klargør redskaber (elastikker, håndvægte, isolationsrør m.m.), som hun skal benytte i lektionen.
De fleste stolemotionshold på øen benytter til såvel opvarmning som styrkeøvelser, musik der er udleveret på stolemotionskurser, men Lis er nået så vidt, at hun selv udarbejder både musik og øvelser til vores stolemotionshold, hvilket er rigtig flot, idet der skal tages et specielt hensyn til stolemotionens øvelser, fordi det er mindre mobile og ofte skrøbelige ældre, vi her har med at gøre.
Da Lis overtog holdet fra Nanna, der var en dygtig instruktør, var der cirka 40 deltagere på holdet. Men Lis har formået at gøre stolemotionen endnu mere attraktiv, idet der i dag deltager ikke færre end 68 medlemmer på stolemotionsholdet - hvilket givetvis gør holdet til landets største stolemotionshold.
Dette kan kun gøres med en meget engageret instruktør, som brænder for sagen. Og det må man sige, at Lis hun gør.  Hun er også meget vellidt af medlemmerne – ikke mindst for hendes altid gode og smittende humør samt hendes levende engagement. Det skal også bemærkes, at Lis aldrig er bleg for at påtage sig andre opgaver under Ældre i Bevægelse. Hun har siden jul varetaget ajourføring af afdelingens hjemmeside. Mens undertegnede er syg, har hun påtaget sig at udarbejde indbydelser og navnelister til Ældre i Bevægelses fællesspisning samt at fremlægge disse til både  den almindelige ældreidræt og stolemotionen.
Undertegnede har tit og ofte fået ros for den store udvikling på vores stolemotionshold. Men sandheden er faktisk den, at det ikke er mig - men Lis, som har formået at gøre vores stolemotionshold til et attraktivt stolemotionshold og endvidere til et landskendt hold inden for Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI).
 
Så hører det også med til historien, at Lis - som aldrig tidligere har fungeret som træner eller instruktør – var 73 år, da hun startede som vores stolemotionsinstruktør. Lis er i dag 77 år, men stadig ”Still going Strong”. Det håber ÆiB´s bestyrelse, at hun vil være i mange år endnu.
Under alle omstændigheder er Lis Nielsen et rigtig godt emne som ”Årets leder”.
Et stort tillykke til Lis.
 
Æresmedlemmernes Pokal: Jimmi Sonne
            Som altid er der mange der har fortjent denne pokal, men der er en i foreningen man ikke kan komme uden om. Jimmi er altid i godt humør, har altid en kvik bemærkning, han hjælper til overalt hvor han kan, derfor fortjener han denne pokal.
            Et stort tillykke til Jimmi.
 
            Der blev i år udnævnt et nyt Æresmedlem: Lise Andersen
Lise har i ikke mindre end 25 år hjulpet til med at udbringe kontingentopkrævninger. Derudover har hun stort set hjulpet til overalt hvor hun har kunnet i ligeså lang tid. Derfor er der ingen tvivl om at Lise skal være Æresmedlem i AaIF.
            Et stor tillykke til Lise.
 
Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og KD takkede ham for veludført hverv og generalforsamlingen sluttede af med at synge vores slagsang, hvorpå der var kaffe og lagkage.
 
 
 
 
Lotte Harslev                                                                                     Poul Aksel Eriksen
Referent