Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling den 31. marts 2008

 
 
Kai D. Andersen (KD) bød velkommen til de omkring 45 fremmødte.
 
 1. Valg af dirigent
            Jonn Lund blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter Vedtægterne. 
          
 1. Valg af stemmetællere
  Peter Gudbergsen og Brian Carlsen blev valgt som stemmetællere.
   
 2. Forretningsudvalgets beretning ved formanden – afdelingernes beretning fremligger skriftligt i folderen
KD startede med at beskrive forholdet til BRK, som både en samarbejdspartner og en modstander.
Når det drejer sig om tilskud så betegnes BRK som samarbejdspartner, men når det drejer sig om gebyrer, så betegnes de som modstander.
Gebyrer i forbindelse med udendørsanlæg løber alene op i 50.000 kr. Det skal dog nævnes at vi er godt tilfredse med den service der ydes. P.t. er opvisningsbanen under renovering og vi ser frem til at den ophøjes til ”Rønne”-niveau.
Tennisbanerne istandsættes ved sæsonstart, hvorefter Tennis selv vedligeholder banerne med det af BRK leverede grus.
Der er varslet stigning af gebyrer for brug af haller og udendørsanlæg i 2008.  
 
            Lysanlægget er overdraget til BRK, som står for al vedligehold og sikkerhed omkring dette. Foreningen har brugerretten.
 
            KD efterlyste godkendelse af den Idrætspolitik som BRK for snart længe siden har modtaget fra Idrætsrådet.
 
            Der er i 2007 indført Rygepolitik i Foreningen. Dette har i overensstemmelse med Lovgivningen medført totalt rygeforbud indendørs i Hallerne.
 
            Det er fra Regeringens side pålagt alle offentlige institutioner at der ikke nydes alkohol, hvor der færdes børn, samtidig har de opfordret private institutioner til det samme. Da AakirkebyHallerne er selvejende, gælder dette ikke her og vi mener ikke at vi har et problem med at voksne nyder en enkelt øl, selvom der er børn tilstede. Så p.t. har vi valgt ikke at følge denne opfordring.
 
            Samarbejdsaftaler: KD mindede om at når der indgås samarbejdsaftaler med andre Foreninger, skal dette være skriftlige aftaler. Samtidig skal man fra begge sider være klar til evt. forandringer for at få samarbejdet til at køre optimalt.
 
            Viborg HK: I samarbejde med Viborg og BornholmsTrafikken havde vi besøg af både Herreliga- og Dameligaholdene fra Viborg HK i løbet af året. Under træningslejren står AaIF for alle udgifter til forplejning, logi m.m. Dette kræver en del gode sponsoraftaler og fulde huse ved kampene.
            I 2008 som jo er OL-år er det besluttet at Viborg ikke kommer i træningslejr på Bornholm, da mange af spillerne, både de danske herrer og de udenlandske damer ikke kan være til rådighed, da de skal til OL med deres hjemland. Vi mener ikke at holdene har den samme ”værdi” uden profilerne.
            I Januar måned blev alle sponsorer tilbudt en tur til Viborg, hvor damerne skulle møde Slagelse i en Ligakamp. Vi var ca. 35 personer af sted til Viborg, med Bornholms
Trafikken som værter.
 
            AaIF-Bussen: Bussen er som tidligere nævnt en godt aktiv for Foreningen. Herluf har ansvaret for bussen og det fungerer fint nu hvor der er flere der har tilbudt at hjælpe til med kørslen.
 
            Der er i 2007 indgået aftale mellem Borgerforening/SYTE/AaIF. Det bliver et stort aktiv for byen at disse foreninger står sammen i fremtiden.
 
            Medlemtallet i AaIF ligger stabilt. Nogle melder sig ud, andre melder sig ind.
 
            AaIF Fest: Der er afholdt én fælles fest for alle afdelinger i 2007, med stor succes.
Efterfølgende er der inviteret til endnu en fest, men her var tilslutning under al kritik. Først forsøgte Festudvalget at udsætte festen, men kun for efterfølgende at aflyse helt.
Det tyder desværre på at afdelingerne ”har nok i sig selv” og ikke ønsker at deltage i sådan et arrangement på tvær af afdelingerne.
           
            Sponsorudvalget: Sponsorudvalget har gjort et kæmpe stykke arbejde og alle afdelinger har næsten fået alle ønsker opfyldt.
 
            Aktivitetsudvalget: Der er store roser til Aktivitetsudvalget, hvor Niels Lohmann som formand er god til at styre og uddelegere arbejdet. Der afholdes 3 arrangementer hen over året og overskuddene fra disse er med til at holde hele Foreningen i gang.
 
            SmacherCup: Tilslutningen til cuppen i år var ikke på niveau med tidligere. Arrangementet kom dog ud med et overskud.
 
            ØstersøCup: Cuppen kom ud med et pænt overskud i 2007. Udvalget er reduceret til kun af bestå af fam. Andersen og fam. Severinsen og der har været tvivl om at Østercuppen skulle gennemføres i 2008. Det er dog besluttet at gennemføre den 30. ØstersøCup i 2008.
 
            Aktivitetsudvalget og ØstersøCuppen er de to store aktiviteter som danner grundlag for Foreningens økonomi. Slår et af disse arrangementer fejl et år eller to, så bliver det hele Foreningen der får mindre penge til rådighed, det er derfor meget vigtigt at alle afdelinger tænker på andre måder at tjene penge på i fremtiden.
 
            Forældreforeningen: I 2007 har Forældreforeningen igen ydet tilskud til ungdommen i AaIF. Det er enormt aktiv for afdelingerne at modtage disse tilskud, for at minimere egenbetaling til f.eks. rejser. Udvikling af spillere koster penge. Det er derfor vigtigt at der støttes op Forældreforeningen ved at deltage i deres arrangementer og melde sig ind som medlem.
            Et stort tak til Forældreforeningen.
 
            AakirkebyHallerne: Der er ros til Jens og hans personale. I sammenligning med haller på f.eks. Sjælland er vores hal i rigtig god stand – også rengøringsmæssigt har de andre haller meget at lære. En stor tak til dem.
            I 2008 vil man forsøge at ændre konceptet i cafeteriaet til at være en SportsCafé. Det betyder bl.a. at frituregryderne er et overstået kapitel.
            Den alternative udlejning er ofte et problem her i forårsmånederne. Der er et stort ønske om evt. at fordele arrangementer over en længere periode.
 
            Blomsterfest: Der er flere afdelinger der deltager i Blomsterfesten. De afdelinger der ikke deltager blev opfordret til dette, da det er en god og sjov måde at tjene lidt ekstra penge til afdelingerne på. Jo flere aktiviteter der findes på pladsen – jo flere mennesker – jo flere penge!!
 
            Flagning: I 2007 er der forsvundet mange flag. SYTE har derfor besluttet at der kun skal ”flages” med vimpler, som sidder på stangen hele tiden. Dette medfører at indtægten for flaghejsningen forsvinder. Flagholdet takkes for deres indsats.
 
            Blomstervanding: P.t. regner vi med at der skal vandes blomster på Torvet i lighed med tidligere år, men der er endnu ikke nogen aftale på plads med BRK.
 
            Herefter fremkom KD med en stor tak til alle afdelingsbestyrelser, HB og alle der ellers er involveret i AaIF.
 
            Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte.


Herefter blev afdelingernes skriftlige beretninger sat til debat.

Der var heller ingen kommentarer til beretningerne og dirigenten konstaterede derved at alle beretningerne var godkendte af generalforsamlingen.

 
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  Sverre Severinsen fremlagde det reviderede regnskab 2007 og dirigenten læste revisonserklæringen op. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
   
 2. Kassereren fremlægger driftsbudgettet
  Sverre Severinsen fremlagde driftsbudgettet for 2008, hvor der var følgende spørgsmål/kommentarer fra de fremmødte:
  Fodbold spurgte til de forhøjede indskud fra h.h.v. Aktivitetsudvalget og ØstersøCuppen, om det var forventet at disse aktiviteter skulle tjene mere i 2008. Sverre forklarede at der var penge i disse udvalg til det forhøjede indskud, så det afhænger ikke af indtjeningen i 2008, men der bliver jo på den anden side taget af opsparingen for at tilgodese alle afdelingernes ønsker.
  Fodbold fremkom under dette punkt med et spørgsmål til regnskabet, som jo egentlig var godkendt; De mente ikke at håndboldafdelingens ret store overskridelse af budgettet var blevet nævnt på HB-møderne og det kom derfor bag på formanden. Det er dog ikke korrekt. Punktet har været på dagsordenen til HB-møderne. Samtidig var der også undren over at håndbold stod med et tilgodehavende samtidig med at have overskredet budgettet. Dette er dog udelukkende ”regnskabsteknisk” p.gr.a. samarbejdet med NH, som ikke kører regnskabsår i kalenderåret, som vi gør, så umiddelbart har håndbold ikke noget tilgodehavende.
  KD fremkom med følgende forklaring på håndboldafdelingens budgetoverskridelse i 2007:
  - Holdgebyret til BHF er steget med 700 kr. pr. hold
  - Alle ungdomsrækker blev BornholmsMestre og dermed en uventet stor rejseaktivitet
  - Og ikke mindst. Sponsorindtægter til 3. division nåede ikke op på det budgetterede

Fodbold eller andre havde ikke flere kommentarer og budgettet blev herefter godkendt.
 
 1. Kassereren fremlægger kontingentsatser
  Der var forslag til at bibeholde kontingentsatserne fra 2007, dog med indexregulering som tidligere vedtaget. Ældre i Bevægelse indexreguleres ikke da stigning i 2007 var større end indexeringen, af praktiske årsager.
            Kontingentsatser for 2008 ser herefter således ud:

Gældende for Badminton, Floorball, Fodbold, Håndbold og Tennis:
Under 8 år:                215,- kr.
8 år til 21 år:              360,- kr.
22 år til 59 år:            840,- kr.
60 år til ∞:                  270,- kr.

Gældende for Gymnastik:
Under 8 år:                215,- kr.
8 år til 21 år:              360,- kr.
22 år til ∞:                  520,- kr.
Familie/Mor/Barn:    325,- kr.
Dans:                         320,- kr.

Gældende for Petanque:
Alle:                            190,- kr.

Gældende for Svømning:
Alle:                            745,- kr.

Gældende for Ældre i Bevægelse:
Alle (pr. 4 mdr.)         100,- kr.


Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag indkommet.


Valg til bestyrelsen
I dagsordenen er rækkefølgende a. Valg af kasserer – b. Valg af næstformand.
Ifølge Vedtægterne er det a. Valg af næstformand – b. Valg af kasserer.
Det blev besluttet at følge vedtægterne.


            a.      Valg af næstformand
Ingen af de fremmødte ønskede at stille op eller havde forslag til ny næstformand.
Carsten Andersen har tilbudt igen at varetage næstformandsposten, da han har fået ændrede arbejdstider. Han vil dog ikke forpligte sig til at overtage formandsposten.
Jan Brink stillede spørgsmål om at KD genopstillede ved næste valg. Til dette svarede KD, at han som nævnt på HB-møderne udtræder af FU ved næste valg. Der vil dog alt efter situationen være en mulighed for at han tager 1 år ekstra og derefter tager situationen op for hvert år.
Marian: Kan Carsten evt. indgå i FU som føl? KD mente ikke det var en løsning. Enten bliver han valgt eller også gør han ikke.
Keld: Hvis FU vil have Carstens hjælp, så mente han at dette var det rigtige. Han opfordrede derefter alle til at være aktive i at finde afløsere til FU.
            b.      Valg af kasserer
Sverre takkede mange gange for at være blevet udnævnt til Æresmedlem i AaIF.
                     Sverre gjorde opmærksom på at han modtager genvalg i år, men at dette er hans sidste periode som kasserer. Han har bl.a. fået flere tidskrævende opgaver på sit arbejdet og mener ikke at have nok tid til at bestride jobbet som kasserer i AaIF (og de afdelinger han også er kasserer i) for fremtiden.
Sverre blev genvalgt.
            c.      Valg af revisor
Jens Mikkelsen blev genvalgt
            d.      Valg af revisorsuppleant
Poul Aksel Eriksen blev genvalgt
            e.      Valg af fanebærer
Erik Kofoed blev genvalgt
            f.       Valg fanebærersuppleant
                                            Steen Schønemann blev genvalgt
            g.       Godkendelse af afdelingernes bestyrelsesmedlemmer
                                Der var ændring til Gymnastik, hvor Sanne Hansen udtræder.
                                Aktivitetsudvalget består ikke kun af Niels Lohmann, men også af Jesper Dam,
                                Jens Hessellund, Daniel Mikkelsen.
                                Alle afdelingsbestyrelser blev herefter godkendt

 
 1. Valg af repræsentanter til Aakirkeby-Hallerne
Carsten Andersen, Jesper Ipsen, Bjarne Nielsen, Birger Kofoed, Ingrid Eriksen, Henrik Eriksen, Benny Christensen, Sverre Severinsen, Jimmi Sonne blev alle genvalgt.
Jette Ratzer ønsker ikke genvalg – Mogens Ipsen blev foreslået og valgt.

 
 1. Eventuelt

  Under Eventuelt blev Årets Pokaler uddelt:

  Som tidligere nævnt er der i år udnævnt et nyt Æresmedlem:
  Sverre Severinsen blev efter 15 år som kasserer, udnævnt til Æresmedlem i AaIF på sin 50 år fødselsdag.

  Bedste aktive indsats: Anette Ipsen (badminton)
  Skænket af Skandinavisk Forlystelsespark

  Anette får denne pris for netop hende høje aktivitetsniveau. Hun er formand i Badminton, hun spiller selv badminton, hun træner ungdomsspillere i badminton, hun spiller håndbold, hun siger aldrig nej til at hjælpe til ved forskellige arrangementet, som hun også ofte står i spidsen for.
  Et stort tillykke til Anette.

  Året ungdomsleder: Iben Madsen og Carina Mortensen (gymnastik)
  Skænket af Bornholmerbanken

  Iben og Carina skal belønnes for deres fremragende stykke arbejde i gymnastikafdelingen. De startede begge som aktive gymnaster og er siden indgået som instruktører. I år har de trænet Tøserne. De deltager gerne i de kurser der bliver tilbudt. De er begge meget vellidt i afdelingen og de spås til at nå langt indenfor deres sport.
  I næste sæson er de udvalgt til at skulle træne DGI’s 10-13 årige.
  Et stort tillykke til Iben og Carina.

  Årets leder: Erhard Nielsen (petanque)
  Poul Aaby Svendsens mindepokal
  Erhard har gennem mange år været et stort aktiv for Foreningen. Han har næsten været en del af alle afdelinger, men bruge nu primært sin tid i Petanque, hvor han passer og plejer banerne og udenomsarealer, som det var hans egne. Han går højt op i at værne om tingene så det ser ordentligt ud.
Et stort tillykke til Erhard.


Æresmedlemmernes Pokal: Inger Marie og Verner Ipsen
            Som altid er der mange der har fortjent denne pokal, men der var alligevel et par der gjorde sig mere bemærket. Inger Marie og Verner yder en kæmpe indsats ”bag kulisserne” og derfor lægger man måske ikke altid mærke til hvor stor en hjælp de egentlig er. De stiller altid op når der er brug for hjælp bl.a. til ØstersøCuppen og Loppemarkedet.
Et stort tillykke til Inger Marie og Verner Ipsen.
 
Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og KD takkede ham for veludført hverv og generalforsamlingen sluttede af med at synge vores slagsang, hvorpå der var kaffe og lagkage.
 
 
 
 
Lotte Harslev                                                                                     Jonn Lund
Referent                                                                                             Dirigent