Om Aa.I.F.

Referat af generalforsamling den 24. marts 2007

 
 
Kai D. Andersen (KD) bød velkommen til de omkring 30 fremmødte.
 
 1. Valg af dirigent
            Jonn Lund blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter Vedtægterne. 
            Generalforsamlingen godkendte at næstformanden er på valg efter 1 år. I Vedtægterne står efter 2 år.

 
 1. Valg af stemmetællere
  Der var enighed om at afvente valg af stemmetællere til det blev aktuelt.
  Under Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag blev Niels Lohmann og Birger Lund valgt som stemmetællere.
  Der var 34 stemmeberettigede tilstede.
   
 2. Forretningsudvalgets beretning ved formanden – afdelingernes beretning fremligger skriftligt i folderen
  KD informerede om den afholdte Temadag med emnet ”Strukturændring i Aakirkeby Idrætsforening”.
  FU var blevet i tvivl om den nuværende opbygningen i AaIF var den rette, eller om tiden var inde til at omstrukturere.
  Alle afdelinger var repræsenteret på Temadagen og det blev besluttet at strukturen i AaIF fortsætter som hidtil. Det der var mest fokus på var indsætning af ny næstformand/-mænd.
  Der var forslag om evt. at ændre på Vedtægterne så der kan være to næstformænd, som kan ruste sig til at tiltræde formandsposten.
  Ingen af afdelingerne havde dog emner til denne/disse poster.

  KD og LH har hen over vinteren deltaget i Bornholms Idrætsleder Akademi, som har fokuseret meget på den fremtidige klubopbygning. Det tyder mere og mere på at de ”almindelig” holdsportsgrene som håndbold og fodbold er på vej ud og de mere individuelle sportsgrene vinder indpas. Her er mulighed for at deltagerne selv kan tilpasse sig træningstider/-steder/-mængder m.m.
  Vi skal være opmærksomme på denne udvikling og være klar nå disse krav kommer fra udøverne.
  I gymnastikafd. har vi i et par sæsonen tilbudt aerobic, hvor man betaler pr. gang og det har været en stor succes.

  Et emne der har fyldt utrolig meget i 2006 er oplægget fra BRK om at opkræve banegebyr. Oplægget er at der skal betales 11.500,- kr. pr. 11-mandsbane til BRK for kridtning.
  Dog kan klubberne få pengene retur ved selv at kridte. Da det i forvejen er svært at rekruttere frivillige hjælpere, bliver det svært for os at påtage os denne post, men at finde ekstra penge til dette gebyr bliver endnu sværere og det bliver ikke nemmere af at alle budgetter for 2007 for længst er lagt.
  Fritid og Kultur har en ubrugt pulje fra 2006 på 800.000,- hvoraf ca. 450.000,- ikke er øremærket. Det var en mulighed at benytte disse midler til at dække noget af udgiften i 2007 for i det mindste at give klubberne en chance til at inddrage gebyrerne i budgettet for 2008.
  Oplægget er dog langt fra færdigdebatteret. Hvad med skolerne, skal de også betale for at bruge banerne? Hvornår bliver der kridtet? Hvor tit bliver der kridtet? Er det rimeligt at pålægge klubberne denne ekstra udgift? – og mange flere ubesvarede spørgsmål.

  Medlemsskabet af Aakirkeby-Tinget har også været til debat og det endte efter flere drøftelser i HB med at AaIF meldte sig ud af Aakirkeby-Tinget.
  Som idrætsforening har vi Idrætsrådet som talerør til BRK og efter at DIF er nedlagt og Bornholms Idræts Forbund er opstået, var der enighed om at vores behov var dækket.
  Samtidig mente AaIF ikke at Aakirkeby-Tinget var lydhør overfor de problemer hvor de evt. kunne have været en hjælp, så hvis AaIF igen skal være medlem af Aakirkeby-Tinget er det for at blive hørt og have indflydelse på lige fod med de andre medlem­mer.
  AaIF er åbne for en dialog ved henvendelse fra Aakirkeby-Tinget.

  Medlemstal:
  I 2006 er det samlede medlemstal steget fra 1123 til 1258 medlemmer = 12%.
  Tilgangen ses i alle afdelinger. Største tilgang er ÆIB med +37 medlemmer.
  Der er dog en tilbagegang i passive medlemmer med ÷3 medlemmer.

  KD orienterede om samarbejdet mellem BornholmsTrafikken og Viborg Erhvervsklub, hvor vi som håndboldklub blev spurgt om at deltage i den sportslige del af aftalen.
  Aftalen er 3-årig og Viborg har forpligtet sig til at både Herre- som Dameligaholdene skal til Bornholm 1 gang om året i træningslejr.
  Derudover har AaIF ”råde-ret” over deltagerne, hvor vi evt. kan ”sælge” spillerne til autografskrivning og lignende.
  Det første arrangement foregik i januar, hvor Viborgs herrer mod Ystads 1. hold trak fulde huse.
Til august kommer damerne på besøg, hvor der skal spilles to kampe mod norske Larvik. Til disse kampe vil der blive forsalg af billetter, så vi ikke risikerer at der møder flere tilskuere op end vi må lukke ind i hallen. Max. 700.
Disse to kampe skal dømmes af to internationale dommere, som også stiller sig til rådighed for øens dommere.

Desværre var 2006 også året hvor vi for første gang i AaIF’s historie måtte ekskludere et medlem. Vedkommende havde fået flere advarsler, men formåede ikke at overholde de aftaler der var indgået. Det er naturligvis med stor beklagelse at det var nødvendigt, men vi så ingen anden udvej.

I 2006 har både fodbold og badminton indgået samarbejdsaftaler med Nyvest, så nu er der 3 afdelinger som har samarbejde med andre klubber. Fodbold har i lighed med håndbold valgt at kalde samarbejdet for Midtbornholm. Fremtiden tyder på at større klubber står stærkere.
Håndbold viser tydeligt tendensen, hvor vi er rækkevindere i 6 ungdomsrækker.
Større medlemstal er også ensbetydende med flere til træning, som så igen kræver mere af trænerne, som naturligvis også får den glæde at have flere muligheder i træningstimerne.
Husk at samarbejdsaftaler kun kan indgås gennem FU – også ved ændringer i aftalerne skal FU involveres. Aftalerne skal altid være skriftlige.
 
Blomsterfesten:
Heldigvis tog folk fra Borgerforeningen over da de tidligere involverede i Blomsterfesten ikke ønskede at fortsætte.
KD opfordrede alle afdelinger i at deltage i Blomsterfesten. Blomsterfonden støtter arrangementer i Idrætsforeningen.

Aktivitetsudvalget:
BM i Mobildiskotek kræver mange frivillige for at holde ro og orden. Det har lykkedes rigtig godt, problemerne opstår når de unge møder op til festen og har drukket hjemmefra.
 
SmasherCup (badminton):
Næste gang har SmasherCup jubilæum. Arrangementet bliver større og bedre for hver gang det afholdes.
 
ØstersøCup (håndbold):
Deltagerantallet ligger stabilt på omkring 1500 deltagere. I 2008 har ØstersøCuppen 30 års jubilæum.
 
Ovennævnte 3 aktiviteter er oprettet i underudvalg, det vil sige at overskuddene ikke tilgår en bestemt afdeling, men at alle afdelinger på lige fod kan søge om tilskud fra puljen.
 
”Carlsberg” Cup – alt efter sponsor (fodbold):
Dette er også blevet til et godt stævne. Overskuddet herfra går direkte i fodboldafd., så i tilfælde af at overskuddet bliver større end budgetteret, har afdelingen pludselig flere penge at gøre godt med. Det var også her en mulighed at oprette en underafdeling.
 
Nye tiltag:
Petanque forsøger sig med et sommerstævne, som tidsmæssigt bliver placeret mellem ØstersøCuppen og Aakirkeby Open.
Der er på forsøgsplan opstartet Volleyball i AaIF.
 
            Floorball er nu en selvstændig afdeling og vi er dermed 10 afdelinger i AaIF.
 
            Der høres stadig forespørgsler om en løbeafdeling. Den oprettes gerne, men det kræver en bestyrelse.
                     
            Herefter fremkom KD med en stor tak til alle afdelingsbestyrelser, HB og direkte citeret: ”Gud og Hver Mand”.
 
            En speciel tak Birger Lund for hans store arbejde som formand i Forældreforening, som han nu overdrager til Anette Mortensen. Forældreforeningen er en stor støtte til ungdommen i AaIF. Birger fik overrakt 6 flasker vin for hans indsats.
 
            Hallen takkes også for deres indsats, uden Jens Mikkelsen og hans personales indsats havde det absolut ikke gået. AakirkebyHallerne er uden tvivl den bedst fungerende hal på øen.
 
            Sponsorudvalget takkes også for deres store indsats. Efter at man på Temadagen besluttede at bibeholde sponsorudvalget mod at uddelegere opgaver til afdelingerne selv, har vi fået mange ny sponsorer til, takket være et engageret sponsorudvalg.

Flagholdet yder også en kæmpe indsats. Hver dag i hele sommeren hejses og nedtages flagene i byen til glæde for os alle og naturligvis også turisterne. Det gør byen ekstra hyggelig, at der flages alle dage. En kæmpe tak til Flagholdet.
 
            Festudvalget skal snart til at samles igen, da vi vil forsøge med 2 AaIF-fester om året. Den første fest blev afholdt i januar, hvor alle der yder en frivillige indsats i AaIF var inviteret. Den næste fest udvides til også at henvende sig til alle aktive seniormedlemmer. Tak til Festudvalget for deres indsats.
 
            KD lag ud til forsamlingen om det var en god idé at Generalforsamlingen var flyttet fra en hverdagsaften til lørdag eftermiddag. Da der ikke var kommentarer fra forsamlingen anser vi det som at lørdag eftermiddag skal bibeholdes.
 
            Dirigenten satte herefter beretningen til debat.

Poul Axel havde en kommentar til beretningen om banegebyrerne. Han mente at Idrætsforeningerne havde været for sent ude med reaktioner. Reaktionerne burde være kommet allerede første gang BRK kom med spareforslag. Først da oplægget om banegebyret kom frem reagerede Idrætsforeningerne.
 
            KD mente ikke at det var relevant at reagere før man vidste hvor besparelserne ville ramme.
 
            Poul Axel mente også at både AaIF og AakirkebyTinget skulle gøre alt for at komme i tale igen. Det er meget vigtigt at alle deltager i fællesskabet.
 
            Jesper Ipsen mente at det burde være politikkernes vigtigste opgave at få Idrætten på Bornholm ensrettet. KD oplyste herefter hvordan kridtning af banerne rundt omkring på øen havde været før kommunesammenlægningen, hvor det foregik meget forskelligt afhængig af hvem der sad i hvilke kommunalbestyrelser.

Herefter blev afdelingernes skriftlige beretninger sat til debat.

Der var ingen kommentarer til beretningerne og dirigenten konstaterede derved at alle beretningerne var godkendte af generalforsamlingen.

 
 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  Sverre Severinsen fremlagde det reviderede regnskab 2006 og dirigenten læste revisonserklæringen op. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
   
 2. Kassereren fremlægger driftsbudgettet
  Sverre Severinsen fremlagde driftsbudgettet for 2007 der blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.
  KD tilføjede at Volleyballafd. ikke havde noget budget, da det endnu var en prøve.
   
 3. Kassereren fremlægger kontingentsatser
  På sidste Generalforsamling blev det vedtaget at følge pristallet med hensyn til kontingentstigning.
  Nyt forslag om kun at lade kontingentet stige hvert andet år fremover blev fremlagt og vedtaget.
            Kontingentsatser for 2007 ser herefter således ud:

Gældende for Badminton, Floorball, Fodbold, Håndbold og Tennis:
Under 8 år:                210,- kr.
8 år til 21 år:              350,- kr.
22 år til 59 år:            820,- kr.
60 år til ∞:                  265,- kr

Gældende for Gymnastik:
Under 8 år:                210,- kr.
8 år til 21 år:              350,- kr.
22 år til ∞:                  500,- kr.
Familie/Mor/Barn:    315,- kr.
Dans:                         310,- kr.

Gældende for Petanque:
Alle:                            185,- kr.

Gældende for Svømning:
Alle:                            725,- kr.

Gældende for Ældre i Bevægelse:
Alle (pr. 4 mdr.)         100,- kr.

 
 1. Behandling af indkomne forslag
  Der var indkommet 1 forslag:
  Betaling for bustransport, som reelt indeholdt 2 punkter.
Transport til kampe stiger fra 10,- til 15,- blev vedtaget med 34 stemmer mod 0.
Betaling af transport til træning:
Forslaget blev fremlagt for at dække noget at driftsunderskuddet på bussen.
Forslaget gik ud på at lave en zoneopdeling med Aakirkeby By som centrum.
Medlemmer i Zone 1 skulle f.eks. betale 150,- pr. kvartal
Medlemmer i Zone 2 skulle f.eks. betale 175,- pr. kvartal
Medlemmer i Zone 3 skulle f.eks. betale 200,- pr. kvartal

Der kom flere reaktioner fra forsamlingen;
Bussen er et enormt aktiv for AaIF. Især dem der bor i yderområderne har nemmere ved at tage til AaIF, når bussen kører lige forbi. Alternativet kan blive at der vælges en klub der ligger nærmere bopælen.
De fremviste zoner skilte lige før både Nylars og Pedersker, som vi har gjort meget for at beholde, f.eks. i Midtbornholm Håndbold. Er det rimeligt at medlemmer der bor i disse områder skal betale mere end dem der bor i byen.
Hvad med dem der kun træner 1 gang om ugen, skal de betale det samme som dem der træner 2 gange om ugen?
Vi har efterhånden i håndboldafd. flere spillere ud fra øen, Svaneke, Nexø, Østermarie. Det bliver en fordobling af deres kontingent at spille håndbold i AaIF.
Der fremkom et nyt forslag om at alle betaler det samme, hvis man benytter bussen til træning, uanset hvor man bor.
Forslagene blev stillet op mod hinanden til afstemning.
Zonebetaling:                4 stemmer                        
Fast pris:                         24 stemmer og dermed vedtaget.
Da der ikke er regnet på denne model, fik FU mandat til at fastsætte en pris, dog max. 175,- pr. kvartal.

Bustransporten er dog helt afhængig af antallet af chauffører, som vi har stor mangel på. Det opfordres til alle der vil yde en indsats som chauffør at henvende sig til FU.
Der kræves kørekort Kat. D.


                      Der var ikke indkommet flere forslag.


 
 1. Valg til bestyrelsen
            aa.    Valg af næstformand (uden for tur)
Carsten Andersen ønsker at trække sig, da han ikke føler at han, p.gr.a. manglende tid, kan lægge det arbejde i FU som han ønsker.
FU har ingen forslag til ny næstformand.
                     Forsamling blev opfordret til at foreslå nogle emner, men der var meget stille.
FU bad herefter til at fortsætte med 3 medlemmer og mandat til i løbet af valgperioden at indlemme et 4. medlem, til opstilling på næste generalforsamling.
Forsamlingen vedtog dette.
            a.      Valg af formand
KD Andersen blev genvalgt
            b.      Valg af sekretær
                     Lotte Harslev blev genvalgt
            c.      Valg af revisor
Jonn Lund blev genvalgt
            d.      Valg af revisorsuppleant
Poul Aksel Eriksen blev genvalgt
            e.      Valg af fanebærer
Erik Kofoed blev genvalgt
            f.       Valg fanebærersuppleant
                                            Steen Schønemann blev genvalgt
            g.       Godkendelse af afdelingernes bestyrelsesmedlemmer
                                Alle blev godkendt

 
 1. Valg af repræsentanter til Aakirkeby-Hallerne
            John Nielsen, Jonn Lund, Brian Carlsen, Peter Gudbergsen, Gerd Ipsen, Leif Grønnegaard, Kim Nielsen, Jesper Dam blev alle genvalgt.

 
 1. Eventuelt

  Under Evt. blev Årets Pokaler uddelt:

  Bedste aktive indsats: Vedkommende var ikke tilstede og blev derfor ikke udleveret på Generalforsamlingen
  Skænket af Skandinavisk Forlystelsespark


  Året ungdomsleder: Vedkommende var ikke tilstede og blev derfor ikke udleveret på Generalforsamlingen
  Skænket af Bornholmerbanken


  Årets leder: Marian Lundh (gymnastik)
  Poul Aaby Svendsens mindepokal
  Indstillet af:  Ældre i Bevægelse   
Begrundelse: Siden Marian Lundh startede i gymnastikafdelingen, har denne udviklet sig fra at være en lille og dårligt ledet afdeling til i dag at være en af foreningens flagskibe med mange aktiviteter og engagerede såvel bestyrelsesmedlemmer som instruktører samt rigtig mange aktive medlemmer. Marian er en idemager og igangsætter, hvilket flere nye tiltag klart viser. Afdelingen har gennem de seneste år formået at skabe mange nye aktiviteter/arrangementer, hvilket i høj grad er Marians fortjeneste.
Hun interesserer sig også for de idrætspolitiske bevægelser, som rører sig i foreningen, hvilket kommer til udtryk i hendes manifesteringer på foreningens hovedbestyrelsesmøder.

Æresmedlemmernes Pokal: Lise Andersen
            Lise Andersen er meget aktiv indenfor badminton og giver gerne en hjælpende hånd hvor der er behov for det. Lise har bagt rigtig mange æbleskiver i sin tid.
Derfor fortjener hun denne pokal. TILLYKKE til Lise.


Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og KD takkede ham for veludført hverv og generalforsamlingen sluttede af med at synge vores slagsang, hvorpå der var kaffe og lagkage.
 
 
 
 
Lotte Harslev                                                                                     Jonn Lund
Referent                                                                                             Dirigent