Om Aa.I.F.

Referat af Ord. Generalforsamling i AaIF den 29. marts 2012.


1. LederGruppen foreslog Bjarne Vesterdahl til dirigent, som blev valgt. Bjarne takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere: En stemmetæller blev valgt på hvert bord. Der var 37 stemmeberettigede fremmødt.

3. Formandens beretning: Igen besparelser fra kommunens side. Vi har dog klaret os igennem. Det er svært at få konkrete svar når man stiller direkte spørgsmål til kommunen. Alt er i spil er det overordnede svar. Igen er spørgsmålet om antallet af haller er passende for Bornholm. Opfattelsen er at meget skal flyttes til Rønne. Det har også været nævnt, at hver hal kan have sin sportsgren. Dette lyder dog urealistisk, for hvis man kun dyrker én idræt i hver hal, så samles alle idrætsudøverne til en sportsgren på et sted og man risikerer, at der bliver valgt sportsgren efter hvor man bor, så bliver der for holdsportens vedkommende, ingen at spille imod. Det er også nævnt at have fleksible "åbne haller", så man kan komme ind i hallen, når man har tid og lyst. Det vil betyde at man skal kunne se hvornår hallen er ledig og booke sig ind på disse tider ved at have et åbent booking-system. Kridtning af fodboldbaner; p.t. får vi leveret kridt m.m. men står selv kridtning. Det ser ud til at man skal betale det hele selv fremover. Hallejen er også steget jævnt hen over årene. Det virker som om BRK bruger dette som en elastik, når der mangler penge i kassen. Tilskud til unge aktive under 24 år har også været i spil. Det tyder på at idrætsforeningerne skal ud at tjene endnu flere penge. Flere aktiviteter, højere kontingent m.m. Vi er stolte af at være den idrætsklub på øen der har det billigste kontingent, således at alle familier har mulighed for at dyrke idræt. Bornholms Idrætsområde har ansat en mand til at passe alle offentlige haller samt stadions på Bornholm. P.t. er det 5 haller. Nedsættes tilskuddene til de selvejende haller, så kan alle haller hurtig blive offentlige og dermed under Idrætsområdet. For uden tilskud, så bliver det endnu sværere at drive de private haller som en forretning. Der er dog også ros til Idrætsområdet, når man bare taler om tingene. Vores økonomisystem Conventus er et rigtig godt redskab. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af øen og idrætsgrene for at fremme brugen af systemet. Alle haller skal melde sig på Conventus for fremover at modtaget tilskud fra kommunen. Al betaling i vores afdelinger skal fremover foregå via Conventus. I den ene ende af opvisningsbanen arbejdes der på at etablere en mini-arena. Det er en bane med kunststof og bander. Banen står frit tilgængelig for alle i byen. Det er dog idrætsforeningen der har fortrinsret til banen. Banen er etableret i samarbejde med BBU og Sport og Event Bornholm. Der skal etableres 14 mini-arenaer på Bornholm. Kommunen skal søges, da det er på deres jord banen skal ligge. Kontrakten er endnu ikke underskrevet, da vi har stillet nogle spørgsmål/krav som ikke er afklaret endnu. Det koster idrætsforeningen ca. 21.000,- pr. år i de næste 10 år. Dette dækkes bl.a. ved diverse økonomiske ændringer i fodboldafdelingen. Vi har 1016 medlemmer pr. 31. december 2011. Dette på trods af stigning i kontingentet. Badminton har haft stor succes med at øge medlemstallet i ungdomsafdelingen. Fodbold har klaret sig godt både i ungdom og senior. Der er flere ny seniorspillere på vej til vores klub. Gymnastik har haft stor succes med zumba-hold. Instruktørerne skal dog genuddannes til hver sæson. Håndbold har haft stor fremgang for ungdom, men tilbagegang i senior. Vi leverer ca. 85% af spillerne til TeamBornholm Håndbold. Petanque har overtaget den ene tennisbane, som ikke blev brugt. Der er nu lavet petanquebaner. Floorball har desværre ligget stille i vinter, men man vil forsøge at få afdelingen i gang igen til efteråret. Alle afdelinger har hjulpet til BlomsterFesten. ØstersøCuppen 2012: Der er p.t. ikke kommet nogen tilmeldinger, hvad er lidt usædvanligt. SmasherCuppen var en succes, hvad angår deltagere. Dog er overskuddet reduceret. Sponsorudvalget: Efter den økonomiske krise var der stor usikkerhed omkring hvad der kunne trækkes ind. Det har dog med et hårdtarbejdende udvalg lykkedes at skaffe penge til alle afdelingernes ønsker. Aktivitetsudvalget forsøgte sig med et ungdomsarrangement, som desværre gav underskud. Vi må forsøge med noget nytænkning. Forældreforeningen. Her ser det ikke så positivet ud. Loppemarkedet gav i år kun det halve i overskud i forhold til året før, derfor bliver der ikke holdt loppemarked fremover, da det er for stort et arbejde. Dette reducerer naturligt tilskuddene til vores ungdom – En hjælp vil være flere medlemmer. Tilmelding på conventus.dk. Fra hallens side ønskes der forståelse for den alternative udlejning, som resulterer i aflyste træninger. Det er en stor post i hallens økonomi. Der blev sendt en stor tak til Jens Mikkelsen og hans personale. Stor tak til afdelingerne og deres bestyrelser – en stor tak til alle forældregrupper for den store opbakning. Pressen har været meget positive og aktive overfor vores idræt – en stor tak til hele presseteamet. KD takkede ledelsen for det gode samarbejde.

Der blev stillet spørgsmål til mini’arenaen. Fordelen er at alle kan bruge den. En kunststofbane med bander. Der skal ikke slås græs, der skal ikke kridtes. Et stort aktiv for idrætsforeningen og byen som helhed.

Beretningen blev herefter godkendt uden øvrige bemærkninger.

Afdelingernes beretninger forelå skriftligt.

4. Økonomichefen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Næste års budget blev gennemgået. Der er budgetteret med et overskud på 550 kr. Der blev stillet spørgsmål til hvorfor budgettet for bussen var 40.000 når der i 2011 var brugt 56.000. Budgettet blev taget til efterretning.

6. Nye kontingentsatser: Ca. 2% stigning for alle satser (op-/nedrundet), svarende til indeksregulering. Gælder for: Badminton, fodbold, håndbold
 
Alder, ca. Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 8 år 300 305
8 år til 14 år 500 510
15 år til 18 år 600 610
Senior turnering m.m. 900 920
Motionister, oldboys 550 560

Gælder for:
 
Gymnastik Alder, ca. Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 6 år 300 305
7 år til 17 år 475 485
Senior 650 665
2. og efterfølg. hold 500 510
Familie/Mor/Barn 400 410
Dans 350 360

Gælder for:
 
Floorball Alder Nuværende kontingent Nyt Kontingent
Alle 600 610

Gælder for:
 
Petanque Alder Nuværende kontingent Nyt Kontingent
Ungdom 115 120
Senior 230 235
 
Gælder for:
 
Svømning Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Alle 800 815
Seniorer 600 610

Gælder for:
 
Tennis Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 17 år 150 155
18 år til ? 300 305
Indendørs 550 560
 
Gælder for:
 
Volleyball Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 18 år 500 510
19 år til ? 600 610

Gælder for:
 
Ældre i Bevægelse Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Alle (pr. 4. mdr.) 130 135
 
De nye kontingentsatser er indregnet i budgettet, som er godkendt.

7. 2 forslag fra bestyrelsen er modtaget.
1. Vedtægtsændringer: §4, stk. 4 "Udmeldelse skal ske skriftligt til den enkelte afdelingsledelse" ændres til "Udgår" . Vedtaget. §9 "skal bekendtgøres med 14 dages varsel i de bornholmske dagblade" ændres til "skal bekendtgøres med 14 dages varsel pr. mail, alternativt brev".
2. AaIF Bussen: AaIF Bussen har gennem mange år været et stort aktiv for idrætsforeningens afdelinger, men på trods af brugerbetaling og tilskud har den altid givet et driftsunderskud. Det er dog indtil nu blevet vurderet, at aktivet var så stort, at vi har accepteret et driftsunderskud. Tiden er nu inden til at skille sig af med bussen, da økonomien i idrætsforeningen ikke p.t. er til at vi kan forsvare dette driftsunderskud. Bussen har også en alder, hvor det vurderes, at udgifter til reparation og vedligeholdelse vil stige. Kommentar fra Stolemotion: Det vurderes at Stolemotion halveres. Det samme med Ældresvømning. Disse afdelinger vil gerne betale for at bruge bussen. Forslaget blev sendt til afstemning: 21 for 9 imod 7 hverken for eller imod Forslaget er vedtaget. AaIF bussen nedlægges.

8. Valg
a. Valg af Formand: KD Andersen afgår uden for tur. Ingen forslag til formand. KD modtager ikke genvalg. Der henstilles til generalforsamlingen at resten af udvalget fortsætter uden formand i det næste år. Der vil inden næste generalforsamling findes en formandskandidat. Der skal dispenseres for vedtægternes indhold, hvis foreningen ikke skal have en formand. Der var enighed om at dispensere for dette. Det blev vedtaget at AaIF fortsætter uden formand i det næste år.
b. Valg af økonomichef: Christina genopstiller og bliv valgt
c. Valg af supplerende medlem: Marian Lundh genopstiller og blev valgt
d. Valg af revisor: Jens Mikkelsen genopstiller og blev valgt
e. Valg af revisorsuppleant: Poul Aksel Eriksen genopstiller og blev valgt
f. Valg af fanebærer: Erik Kofoed genopstiller og blev valgt
g.Valg af fanebærersuppleant: Frank Jørgensen genopstiller og blev valgt
h. AfdelingsLedelserne blev godkendt.

9. Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne. Alle genopstiller og blev valgt. Valg til Aakirkebyhallens bestyrelse. Alle genopstiller og blev valgt.

10. Valg til repræsentantskabet i Blomsterfonden. Alle genopstiller og blev valgt.

11. Eventuelt.

Uddeling af Årets Pokaler:

Årets Aktive: Katrine Køhlert (håndbold) Katrine er aktiv i flere afdelinger, men især i håndbold gør hun sig meget bemærket. Allerede som 14-årig har hun deltaget på TeamBornholms U/16 hold. Hun har udviklet sig meget ved at spille i en række over sin egen alder. Hun er en meget seriøs pige, der passer sin træning. Hun er også blevet set over i håndbolddanmark og er udtaget til landsholdsamling for sin årgang. Hun er altid glad og smilende, en god kammerat og vellidt af alle på holdet. Stort tillykke til Katrine.

Årets Ungdomsleder: Preben Jørgensen (fodbold) Preben er en stille og rolig mand, som vi altid kan regne med. Han løfter en meget stor opgave i forbindelse med bl.a. Pigeraketten, som blev en stor succes og har tilført fodboldafdelingen nye spillere. Han er en meget positiv person og et stort aktiv for fodboldafdelingen. Stort tillykke til Preben.

Årets Leder: Gerd Ipsen (badminton) Gerd har været med i AaIF i ca. 32 år. Bl.a. i ØstersøCuppen, SmasherCuppen, Sponsorudvalget, Badminton. Hun har altid været et stort aktiv for hele idrætsforeningen. Gerd har besluttet at stoppe som badmintontræner, men fortsætter i udvalget. Et stort tillykke til Gerd.

Æresmedlemmernes Pokal: Inge Merethe Storm Har i rigtig mange år været aktiv i badminton. Hun er også meget aktiv i sponsorudvalget. Den store succes med æbleskivebagning til forskellige arrangementer er Inge Meretes fortjeneste. Stort tillykke til Inge Merethe.

Æresmedlem: Gerd Ipsen Som tidligere nævnt har Gerd været aktiv i AaIF i mere end 32 år og det i flere forskellige udvalg. Gerd har altid været stort aktiv for hele AaIF og opfylder de krav der skal til for at blive Æresmedlem i AaIF, uden diskussion. Stort tillykke til Gerd.

Marian Lundh takkede KD for de mange aktive år i AaIF.

KD takkede herefter for de pæne ord og supplerede Marians ellers fyldige tale med lidt flere facts og gode historier.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. AaIF’s slagsang blev sunget.

KD takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Herefter serveres der kaffe og lagkage.

LH/ 10. april 2012