Om Aa.I.F.

Referat af Ord. Generalforsamling i AaIF den 18. marts 2010.

1. LederGruppen forslog Bjarne Westerdal til dirigent, som blev valgt. BW takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.
    Valg af stemmetællere:
    Poul Aksel Eriksen og Niels Lohmann blev valgt.
    Der er 40 stemmeberettigede fremmødt.

2. Formandens beretning:
Året har koncentreret sig om indkøring af Triologi og Conventus, som Jimmi Damgaard var og introducere til   generalforsamlingen i marts 2009.
Triologiens opbygning blev genopfrisket. Se evt. http://www.conventus.dk/ under fanen Triologi.
2009 har været "prøveår" og alle afdelinger har taget godt imod ændringerne og på den baggrund blev der indkaldt til Ex. Ord. Generalforsamling den 16. februar 2010, hvor de nye vedtægter blev vedtaget og vil være gældende fra d.d.
    Foreningen skal være åben for nye sportsgrene, som det i år er sket med Aakirkeby På Skrump, som gerne ville ind under AaIF, men stod uden LederGruppe. Ældre I Bevægelse har taget dem ind under deres afdeling.
Der er fundet lokaler til dem og de kører selv deres aktiviteter, som bl.a. består i at prøve forskellige idrætsgrene.
    Conventus er i 2009 indkørt i hovedparten af afdelingerne. Der blev lagt op til at afdelingerne selv kunne vælge om de ville bruge PBS-betaling eller Dankort-betaling til kontingentopkrævning. Det viste sig dog hurtigt, at PBS-systemet gav utrolig meget administration. Fremover overgår alle afdelinger til Dankort-betaling. Det ligger fremover hos afdelingerne at tjekke om alle der deltager på de respektive hold også står på medlemslisten.
    En af de store ændringer er, at afdelingerne fremover selv står for den daglige økonomi. De har fået hver deres bankkonto, hvor pengene på det tildelte budget bliver overført fra Hovedkassen og de skal selv administrere disse.
Der lød en tak til især afdelingernes nye økonomiformænd, som har ydet en stor indsats for at sætte sig ind i det nye system.
    Afdelingernes beretninger forelå skriftligt.
    Der lød en stor tak til alle samarbejdspartnere. Dog blev hallens personale fremhævet for deres indsats i årets løb.
    Også en stor tak til AktivitetsUdvalget, SmasherCuppen, ØstersøCuppen som yder deres til, at økonomien kan køre rundt i AaIF.
    Alle de frivillige blev nævnt. Det viser sig gang på gang at Underudvalgene ikke har problemer med at skaffe hjælp til deres arrangementer og udover en stor ros til Udvalgene, skal der også lyde en stor tak til alle de frivillige hænder.
    Forældreforeningen skal også have en stor tak for deres tilskud til især ungdommen i AaIF. Der opfordres samtidig til at man støtter Forældreforeningen ved at melde sig ind.
    Blomsterfesten vil i år fremstå i en helt nyt koncept. Det betyder at de vante aktiviteter og indtjeningsmulighed for afdelingerne udgår. Dog vil der være mulighed for at hjælpe til med de aktiviteter der vil være, og modtage et tilskud for dette.
    Medlemstallene blev gennemgået. Overordnet er hele AaiF gået tilbage med 14,5%. Der var 1017 medlemmer i 2009.
Dog vurderes det at årsagen i nogle tilfælde kan være, at vi ikke har været gode nok til at få eksisterende medlemmer til at gentilmelde sig i Conventus og derfor indgår de ikke i medlemstallene. Det skal vi blive bedre til.
    Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Som AaIF's sidste kasserer (fremover Økonomichef) gennemgik Sverre det godkendte regnskab. Overskud på ca. 125.000 kr. blev betegnet som tilfredsstillende.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Næste års budget blev gennemgået. Der er budgetteret med et overskud på 260 kr.
Portoudgiften er reduceret væsentligt, primært på baggrund af Dankortbetalinger og nedlæggelse af AaIF Nyt.
    En kommentar om at AaIF Nyt er savnet. Primært af den ældre del af medlemsskaren. Sverre forklarede årsagen til nedlægningen med at trykningen af bladet overgik til et nyt firma.
Dette indebar bl.a. at vi selv skulle til at sælge alle annoncerne samt at prisen også ville stige for selve trykningen.
    Budgettet blev herefter godkendt.

5. Nye kontingentsatser ifølge pristalsstigningen:
     Gælder for:

Badminton, fodbold, håndbold, tennis
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Under 8 år 220 225
8 år til 21 år 370 380
22 år til 59 år 860 885
60 år til ¥ 280 290
 

Gælder for:
Gymnastik, floorball
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Under 8 år 220 225
8 år til 21 år 370 380
22 år - ¥ 540 555
Familie/Mor/Barn 335 345
Danseundervisning 330 340
 

     Gælder for:
     Petanque
 
Alder Nuværende kontingent Nyt Kontingent
Alle 195 200
 

Gælder for:
Svømning
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Alle 765 785
 

Gælder for:
Ældre i Bevægelse
 
Alder Nuværende kontingent Nyt  kontingent
Alle (pr. 4. mdr.) 100 110
 

    De nye kontingentsatser er indregnet i budgettet, som er godkendt.
 
6. Ingen forslag var modtaget.
 

7. Valg
a. Valg af Økonomichef:
    LG foreslog Kristina M. Sørensen
    Blev valgt.
     b. 2 supplerende medlemmer:
    LG foreslog Sverre Severinsen for 1 år og
                     Carsten Andersen for 2 år
    Blev valgt.
c. Valg af revisor: Jonn Lund blev genvalgt.
    Valg af revisorsuppleant: Poul Aksel Eriksen blev genvalgt.
d. Valg af fanebærer: Erik Kofoed blev genvalgt.
    Valg af fanebærersuppleant: Frank Jørgensen blev genvalgt.
e. AfdelingsLedelserne blev godkendt.

8. Alle blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Efter 17 år på kassererposten har Sverre valgt at stoppe. Dog har han accepteret at fortsætte som konsulent for afdelingernes økonomichefer, Viborgarrangement + ØstersøCuppen.
KD overrakte "afskedsgave" til Sverre og en buket til Malene, som tak for lån af Sverre.
Sverre takkede for tiden i AaIF og forklarede primært sin afgang med at han ikke længere har den tid der skal til - og at det var en god tid at få nye kræfter til - Nu hvor foreningen overgår til nye tider med Triologien.
Sverre takkede også sin familie for deres tålmodighed i de mange år han har brugt sin tid i AaIF.
Sverre brød alle etiketter med at uddele champagne til alle og som kasserere uddele et Leve for Aakirkeby Idrætsforening, som normalt er formandens job.

Uddelingen af Årets Pokaler: 

Årets Aktive: Simone Pedersen
Simone har i år spillet håndbold på ikke mindre end 3 hold. Især på U/14 Eliteholdet, hvor hun reelt endnu ikke er gammel nok til at deltage, viser hun sin kunnen, ved at være en af de absolut bærende kræfter og topscorer.
Hun indgåt også i vores trænerteam, hvor hun selv tilbød sin hjælp hos de allermindste spillere. 
KD kunne afsløre, at Talentspejdere har en vågent øje med hendes håndboldspil.

Årets Ungdomsleder: Jacob Kofod
Jacob har på trods af sin unge alder i flere år deltaget som træner for de små fodboldspillere.
Efter et år på efterskole er han tilbage i fodboldafdelingen som aktiv træner for U/15 Drengene.
Derudover er han selv aktiv både på fodbold- og håndboldbanen.

Årets Leder: Niels Lohmann
Niels dyrker ikke selv idræt, men han er nok den der sørger for et af de allervigtigste grundlag for foreningen, nemlig en stor pengesum via AktivitetsUdvalget.
Han gør en stor indsats med de aktiviteter der ligger her - specielt BM for Mobildiskoteker, som er en af øens mest populære ungdomsfester.

Æresmedlemmernes Pokal: Lotte Harslev
Lotte yder et stort arbejde i AaIF, som Sekretær i FU.

Et stort tillykke til alle Pokalmodtagere.

KD takkede dirigenten for hans hverv. 

Generalforsamlingen sluttede med AaIF's Slagsang og kaffe og æblekage.

LH/ 18. marts 2010