Om Aa.I.F.

Referat af Ord. Generalforsamling i AaIF den 31. marts 2011

Æresmedlem Tor Christoffersen som er afgået ved døden i 2010 blev mindet med 1 minuts stilhed.

1. LederGruppen foreslog Jonn Lund til dirigent, som blev valgt. JL takkede for valget og konstaterede at Generalforsamlingen var varslet ifølge Vedtægterne.

2. Valg af stemmetællere:
    Henrik Eriksen og Knud Erik Christensen blev valgt.
    Der er 29 stemmeberettigede fremmødt.

3. Formandens beretning:
KD begyndte med at kommentere påvirkninger ude fra, heriblandt kommunen. Der er i løbet af året blev varslet både nedlæggelse af fodboldbaner og haller. Fritid og Kultur har netop i dag udsendt oplæg til beslutning om nedlæggelse af flere navngivne fodboldanlæg. Der er også tidligere navngivet 3 haller i spil om lukning. Den endelig beslutning er endnu ikke truffet, men man kan være bange for at den bliver trukket ned overhovedet på idrætten uden dialog. Den varslede facilitetsundersøgelse er fortsat ikke igangsat.
NyvestCentret og fodboldbaner i både Pedersker og Nylars er med i spillet og det kan blive et stort problem i vores nærområde, da der ikke er ledige timer i AakirkebyHallerne.
Ser man bort fra ovenstående er samarbejdet med Fritid og Kultur godt. Bl.a. er alle søgte midler bevilget.
Omstrukturering i AaIF, hvor der bl.a. kun afholdes 2 møder mellem LederGruppen og de øvrige Grupper om året, har ikke fungeret optimalt. Der har været ønske om at genoplive de ”gamle” Hovedbestyrelsesmøder, da det har vist sig at vi har for lidt kontakt til hinanden på tværs af afdelingerne.
Indførelsen af Conventus har kun været positivt. For økonomiformanden er det blevet meget lettere og overskueligt. Alle trænere/ledere har mulighed for selv at tjekke medlemmer i deres afdeling, hvad letter bestyrelsesarbejdet i afdelingerne.
LederGruppen har hurtigt et overblik over både medlemmer og økonomi.
Midt på året viste det sig at vi manglede ca. 60.000,- i kontingentbetaling. Medlemstallet viste sig at svare til forrige år, men fordelingen var at vi var blevet flere ungdomsmedlemmer men har mistet en del seniormedlemmer.
Dette har den konsekvens, at der er budgetteret med en kontingentstigning over hele linien.
Der var ros til alle afdelinger for deres arbejde i AaIF. Det blev dog pointeret, at de ”gamle” idrætsgrene, som holdsporten, skal kæmpe mere for at få medlemmer til. Der er stor tendens til at holdsporten er på vej ud og de individuelle sportsgrene er i fremgang. For at modvirke dette har både håndbold, fodbold og badminton været ude for at rekruttere de helt små spillere. Bl.a. har håndbold oprettet holdet Små Hænder som er børn helt ned til 2 år med forældre der ”spiller håndbold”.
Petanque har i vinter måtte tænke kreativt for at komme til at spille. De har udnyttet en længe, hvor der er lavet 7 indendørs petanquebaner. Günter Voss har lagt et stort arbejde i dette.
Volleyball er oprettet som ny afdeling i AaIF på baggrund af en opringning fra en gruppe unge mennesker der havde lyst til at spille volleyball. Er nu 22 medlemmer.
Gymnastik har forsøgt sig med Ballroom- fittnes.
Livstilsklubben er endnu et nyt tiltag i AaIF. I fortsættelse af ”Aakirkeby-På-Skrump”, som var en landsdækkende sundhedskampagne, er der nu oprettet en underafdeling til Ældre i Bevægelse. De tildelte lokaler på Aaker Skole er ved at være for trange og de vil gerne have timer i hallen.
Tennisbaner: Bane 3 er forespurgt nedlagt i Tennis-afd. for i stedet at lave en ”strand” til strandhåndbold og beachvolley.
BlomsterFesten blev i 2010 omlagt således at der ikke er lige så store muligheder for afdelingerne at byde ind med deres egne aktiviteter. Derimod skal der bruges mange hjælpere, som afdelingerne kan stille til rådighed mod afregning.
ØstersøCuppen 2010 kom ud med et mindre overskud end budgetteret. Spørgsmålet var om det var på tide at nedlægge den, men der forsøges igen i 2011.
SmasherCuppen 2010 havde flere deltagere end de sidste år. Stævnet er et rigtig godt socialt badmintonstævne. Sponsorudvalget fik i 2010 de penge ind som der var behov for og alle afdelinger har fået honoreret deres ansøgninger. En stor tak til sponsorudvalget.
Aktivitetsudvalget. Mobildiskotekerne blev lagt om, således at man ikke kan gå ind og ud af lokalerne. Dette for at forebygge, at de unge gik ud for at drikke ”i buskene”. Der arbejdes i øjeblikket på alternativer.
Forældreforeningen. Med diverse aktiviteter tjener Forældreforeningen penge til støtte for ungdommen i AaIF. Der blev kraftigt opfordret til at alle forældre melder sig ind i Forældreforeningen og hjælpe til ved diverse arrangementer. Der blev lagt op til at afdelingerne hjælper til med dette. Der skal lyde en stor tak til Forældreforeningen.
AakirkebyHallerne. En stor tak til Jens Mikkelsen og hans personale, som altid er behjælpelige. Det skal pointeres at der ønskes forståelse for den alternative udlejning, da disse er med til at skaffe penge til hallens drift.
Idrættens Rejsefond yder også deres for at en klub med stor rejseaktivitet kan køre rundt. Husk dog at der skal søges om tilskud og vedlægges dokumentation.
En stor tak til pressen. Både BornholmsTidende og Lokalavisen har været aktive og positive overfor vores forening i 2010.
Forældre. Der er rigtig stor forældreopbakning i vores ungdomsafdelinger. Der er en stor tak til forældregruppen.
KD takkede ledelsen for det gode samarbejde.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Afdelingernes beretninger forelå skriftligt.

4. Økonomichefen gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Næste års budget blev gennemgået. Der er budgetteret med et overskud på 2.785 kr.
Der er ikke afsat beløb til Volley i budgettet. Dog blev det foreslået at der afsættes 2.500 kr. til dem og dermed et budgetteret overskud på 285 kr.
Budgettet blev herefter godkendt.

6. Nye kontingentsatser:
Gælder for:
Badminton, fodbold, håndbold
 
Alder, ca. Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 8 år 225 300
8 år til 14 år 380 500
15 år til 18 år 380 600
Senior turnering m.m. 885 900
Motionister, oldboys 885 550
60 år til ? 290 Udgår
 
Gælder for:
Gymnastik
 
Alder, ca. Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 6 år 225 300
7 år til 17 år 380 475
Senior 555 650
2. og efterfølg. hold   500
Familie/Mor/Barn 345 400
Dans 340 350
 
Gælder for:
Floorball
 
Alder Nuværende kontingent Nyt Kontingent
Alle 225 - 555 600
 
Gælder for:
Petanque
 
Alder Nuværende kontingent Nyt Kontingent
Ungdom 200 115
Senior 200 230
 
Gælder for:
Svømning
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Alle 785 800
 
Gælder for:
Tennis
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 17 år 225 150
18 år til ? 290 - 885 300
Indendørs   550
 
Gælder for:
Volleyball
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
0 år til 18 år   500
19 år til ?   600
 
Gælder for:
Ældre i Bevægelse
 
Alder Nuværende kontingent Nyt kontingent
Alle (pr. 4. mdr.) 110 130
    De nye kontingentsatser er indregnet i budgettet, som er godkendt.

7. Ingen forslag var modtaget. 

8. Valg
a. Valg af Formand. KD Andersen blev genvalgt

b. Valg af Aktivitetsformand. Lotte Harslev blev genvalgt

c. Valg af 2 supplerende medlemmer:
    Sverre Severinsen modtager ikke genvalg
    Carsten Andersen afgår uden for tur
    LG foreslog Marian Lundh for 1 år og Pia Juul Hansen for 2 år, som begge blev valgt.

d. Valg af revisor: Jonn Lund blev genvalgt.
  
e. Valg af revisorsuppleant: Poul Aksel Eriksen blev genvalgt.
f. Valg af fanebærer: Erik Kofoed blev genvalgt.
g.Valg af fanebærersuppleant: Frank Jørgensen blev genvalgt.
h. AfdelingsLedelserne blev godkendt.

9. Valg til repræsentantskabet i AakirkebyHallerne. Carsten Andersen afgår. Henrik Eriksen foreslog Steen Kongsmar, som blev valgt.
Valg til repræsentantskabet i Blomsterfonden. Carsten Andersen afgår. LG foreslog Marian Lundh, som blev valgt.

10. Eventuelt.

Uddeling af Årets Pokaler:

Årets Aktive: Emil Schou (håndbold)
Emil har udviklet sig til at blive en vigtig spiller på AaIF/Midtbornholms U/16 Drenge hold. Da Emil startede til håndbold, var han ikke en man ville udpege som talent (undskyld Emil), men han har en fantastisk evne og vilje til at lære og det har bragt ham hvor han er i dag. Han er super hurtig i kontraspillet, han ser mulighederne i det etablerede angrebsspil og så er han på trods af sin størrelse en af øens bedste forsvarsspillere. Han er det alle drømmer om; en to-vejsspiller med vilje og gejst.

Årets Ungdomsleder: Henry Jarnskor (fodbold)
Henry, også kaldet ”Dy” var træner i Nyvest indtil det blev lavet om til Midtbornholm. Dy har været træner i mange år og altid skabt gode resultater med de hold han har haft.
Han har de sidste to år trænet vores U/15 Drenge hold, som han har haft stor succes med (de har vundet den lokale række,  Cuppen i 2 år i træk, stævne i Herlufholm, blev nr. 5 ud af 17 i Barcelona i en stærkt besat turnering). Han er god til at få alle spillere med, det kan jo ses da der er så mange spillere, som er glade for ham.
”Dy” skal desværre forlade os til sommer, da han har fået arbejde ”ovre”, men vi håber meget på at han vender tilbage igen om et par år.

Årets Leder: Anette Ipsen (badminton)
Anette er en særdeles engageret og aktiv formand for sin afdeling badminton – ud over det sædvanlige. Hun er stort set med alle vegne, hvor det drejer sig om badminton. det være sig i foreningsregi eller ved større stævner, hvor hun ofte har påtaget sig en officiel rolle.
Anette er en af dem som altid stiller op til foreningens hovedbestyrelsesmøder. Hun ikke alene kommer til møderne, men er også en meget engageret medspiller og debattør ved disse møder, hvor hun på bedste vis varetager badmintonafdelingens interesser.
Anette deltog tilbage i 1998 i foreningens ”Ungtrænerkursus”, der strakte sig over 8 måneder. Allerede dengang, hvor Anette kun var 16 år, markerede hun sig som et potentielt leder-/instruktøremne for AaIF, hvilken hun til fulde har bevist sidenhen.

Æresmedlemmernes Pokal: Erik Kofoed.
Erik har lige siden han var helt ung været medlem i foreningen. Som helt ung startede han med at spille fodbold og fortsatte siden med at spille håndbold.
Som senior var det badminton der trak, dog samtidig med at han var leder i fodbold og træner i håndbold.
Erik har været med fra starten i SmasherCup, hvor han bl.a. sørgede for, at alle deltagerne fik både morgenmad og frokost.
Desuden har han været foreningens fanebærer i over 30 år – vildt imponerende.
Derudover har han deltaget i mange andre gøremål, som vil tage alt for lang tid at omtale.

KD takkede dirigenten for vel udført arbejde.

Herefter serveres der kaffe og lagkage.

LH/ 4. april 2011